Project

TU-16023 Beheersing Stemphylium in bouwplanverband

Sinds 2007 wordt er aanzienlijke schade veroorzaakt door Stemphylium beticola. Door de suikersector is al veel onderzoek gedaan in de teelt van suikerbieten naar de beheersing van deze nieuwe bladschimmel. Waar het onderzoek van de suikersector zich uitsluitend beperkt tot de suikerbieten zelf, zijn er wel gegronde aanwijzingen dat andere gewassen in de gewasrotatie een rol spelen in de overleving en inoculumopbouw van Stemphylium beticola.

Doelstelling

Doel van dit project is om na te gaan in hoeverre gewassen inclusief groenbemesters en onkruiden in het bouwplan een rol spelen in de overleving en vermeerdering van S. beticola. Hierbij worden ook de gewasresten en afgestorven onkruiden meegenomen. De verkregen isolaten worden geïdentificeerd en kruislings op de verschillende gewassen, groenbemesters en onkruiden terug getoetst met als doel de pathogeniteit van de isolaten in de diverse gewassen en onkruiden te bepalen. De verkregen resultaten geven inzicht in het belang van de gewasrotatie en onkruidpopulatie voor de ziektedruk van Stemphylium beticola in suikerbieten.

Resultaat

Aan het eind van project wordt kennis opgeleverd over het optreden van Stemphylium in diverse gewassen en onkruiden en hun gewasresten. Deze informatie legt de basis voor de verdere ontwikkeling van kennis over effecten van het bouwplan op het risico van het optreden van Stemphylium in suikerbiet en mogelijkerwijs andere gewassen. Verder is de opgebouwde collectie van goed gekarakteriseerde Stemphylium-isolaten het uitgangspunt voor de ontwikkeling van specifieke detectietoetsen voor het kwantificeren van de pathogenen in gewas, gewasresten en de lucht. Dit soort toetsen zijn essentieel voor verder epidemiologisch onderzoek naar het gedrag van de ziekteverwekker

Publicaties