Project

Uitbreiding AMR monitoring naar andere diersectoren

Uit de meest recente SDa rapportage (over het jaar 2020) blijkt dat het antibioticumgebruik in kalkoenen nog steeds hoger is dan in vleeskuikens, maar het gebruik is in het afgelopen jaar met 38,8% gedaald. Het antibioticumgebruik in de konijnsector is het afgelopen jaar niet gedaald en het hoogst van alle diersectoren. Verder is het vanaf 1 april 2021 verplicht geworden het gebruik van antibiotica bij (melk)geiten vast te leggen en vanaf 2022 zal de SDa daarover rapporteren. Om de bovenstaande redenen bestaat er behoefte aan (meer recente) cijfers op het gebied van AMR monitoring in deze sectoren om daarmee het effect van de huidige en toekomstige vermindering van antibioticagebruik in de verschillende diersectoren op de ontwikkeling van antibioticaresistentie te kunnen meten.

Binnen dit project zal het voorkomen van antibioticaresistentie worden gemeten in de kleinere diersectoren (kalkoenen, konijnen en melkgeiten) d.m.v. het verzamelen van bedrijfsmonsters (fecale monsters) en deze te analyseren in overeenstemming met de reeds uitgevoerde nationale AMR monitoring in landbouwhuisdieren in de grotere diersectoren (rundvee, varkens en kippen). De data zullen jaarlijks worden gerapporteerd in de MARAN rapportage.

Publicaties