Project

Uittekenen netwerk Telen met Toekomst 2.0

De doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en KRW zijn voor bijna de helft van de  oppervlaktewaterlichamen in het gehele land niet gerealiseerd. Er ligt vooral in de open teelten op lichte gronden een grote uitdaging om uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater sterk terug te dringen. Dit geldt ook voor de belasting met fosfaat.

Dit eenjarig project heeft ten doel een bedrijven-netwerk met Open Teelten telers, ketenpartijen en andere actoren op te zetten. Dat netwerk zal gedurende een langere periode (2022-2025) innovaties ontwikkelen, toetsen en stimuleren die het mogelijk maken om stikstofemissies naar grond- en oppervlaktewater op bedrijfsniveau sterk te reduceren. Het einddoel daarbij is op gebiedsniveau te voldoen aan de eisen van Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water. In 2020 wordt een projectplan ontwikkeld dat een breed draagvlak dient te verkrijgen in praktijk (telers, adviseurs, afnemers en verwerkers, distributie, drinkwaterbedrijven) en beleid (LNV, provincies, waterschappen). 

Publicaties