Project

Update data 2018 Monitor Voedselverspilling

Om inzicht in de omvang van voedselgerelateerde reststromen te houden heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd om de Monitor Voedselverspilling (MVV) zoals Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) deze de afgelopen jaren heeft opgesteld voort te zetten.

De afgelopen jaren hebben het ministerie van LNV, de Alliantie Verduurzaming Voedsel (Alliantie) en WFBR samengewerkt om de omvang van reststromen in de voedselproductie en consumptieketen in kaart te brengen. De MVV is resultaat van dit onderzoek. De monitor brengt op basis van openbare bronnen aangaande afvalverwerking en veevoerproductie de omvang van voedselresten in Nederland in kaart. Hierbij wordt gerapporteerd welke bestemming de resten krijgen. De volgende bestemmingen worden hierin gehanteerd: veevoer, composteren, vergisten, storten/lozen en verbranden.

WFBR heeft een brede expertise op het gebied van voedselverspilling, zowel wat betreft monitoring, als ook preventie, oorzaken en verwaarding. Naast diverse nationale en bilaterale projecten participeert WFBR op deze onderwerpen in de EU projecten REFRESH en EU Noaw, daarnaast werkt ze mee aan de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV).

Publicaties