Project

UTC – Wageningse expertise in het Europees adaptatiebeleid in relatie tot land-, bosbouw en watermanagement, en in het Climate-ADAPT kennisportaal

Wageningen Environmental Research (WEnR) ontwikkelt expertise over adaptatiebeleid in relatie tot landbouw en watermanagement en draagt bij aan het inhoudelijk vormgeven van het Climate-ADAPT informatiesysteem dat door het European Environment Agency (EEA) wordt gehost.

Het European Topic Centre on Climate Change (ETC/CCA) ondersteunt de Europese lidstaten in het aanpassen aan effecten van klimaatverandering, door toegang tot informatie en data. De vele kennislacunes op het gebied van klimaatadaptatie vragen om nieuwe kennis en overdracht hiervan naar beleid. EEA met zijn ETC/CCA speelt een centrale rol bij het ontwikkelen van deze kennisbasis, die beschikbaar wordt gesteld via het Europese klimaatportaal Climate ADAPT. Het klimaatportaal biedt uitgebreide informatie over de impacts als gevolg van klimaatverandering- en adaptatieopties voor de landbouw, bosbouw en watermanagement. Ook worden data en kennis gedeeld over toekomstige kwetsbaarheid van regio's, aanpassingsstrategieën en acties, en hulpmiddelen die adaptatieplanning ondersteunen in de landbouw. Het project richt zich op het ondersteunen van de nationale klimaatbeleidsagenda en fungeert als internationale benchmark voor dat beleid.

Het project heeft er inmiddels voor zorg gedragen dat het Climate ADAPT klimaatportaal, als kennisplatform het belangrijkste product voor de kennisbasis voor de Europese klimaatadaptatiestrategie, in grote mate is verrijkt met nieuwe onderzoeksinformatie in de databases, rapporten en met berichtgevingen. Samen met de partners is ervoor gezorgd dat gedurende de projectperiode het bezoek en gebruik van de inhoud ervan enorm is toegenomen en beter is verspreid onder de doelgroepen (met name de beleidsmakers) in de landen van de Europese Unie en de EEA lidstaten. Dit wordt gestaafd aan de hand van rapportages die beschikbaar zijn gesteld op de site.

Het project leverde in 2020 en 2019 diverse rapportages op, waaronder een EEA publicatie over adaptatie in de landbouw, dat recente beleidsontwikkelingen illustreert en expertkennis naar voren brengt. Gekeken is naar adaptatiemaatregelen in de landbouw, en naar passende mitigatieacties om de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk te houden. Bovendien is gekeken naar economische effecten voor de verschillende regio’s, en hoe deze beperkt kunnen worden. EEA publicaties hebben een hoge impact factor.

Door het project is Nederland onderdeel van een high-level pool van experts op het gebied van klimaat en water waar ervaringen gedeeld worden. Door het project kan Nederland zich op het gebied van klimaatadaptatie-onderzoek en beleid profileren, en ontstaat toegang tot up-to-date wetenschappelijke en beleidsmatige informatie via het EIONET netwerk van milieuorganisaties in de 33 EEA lidstaten, relevant voor Nederlands beleidsontwikkeling. WEnR draagt hiermee bij aan het versterken van verbanden tussen nationale en Europese klimaatadaptatieplatforms.

Publicaties