Project

Veerkracht voor natuurbeleidsstrategieën

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is bij wet verantwoordelijk voor periodieke beleidsanalyses en evaluaties, te weten: de Natuurverkenning, de Evaluatie van het Natuurpact, en de Balans voor de Leefomgeving. In deze wettelijke producten spelen zowel signalering, evaluatie, als verkenning een rol.

De gebruikte methodologie is tot nog toe sterk gestuurd door het wettelijke kader als geformuleerd in de Vogel- en Habitat Richtlijnen (VHR) en heeft vooral een ecologische grondslag om het beleidsdoel: duurzame instandhouding en herstel van populaties van bedreigde dier- en planten soorten en ecosystemen te realiseren. Een aantal ontwikkelingen in de maatschappij en de leefomgeving maken echter dat dit beleidsdoel niet alleen vanuit een ecologische invalshoek beoordeeld moet worden. Het is daarom te verwachten dat de huidige systematiek niet toekomstbestendig is.

Het is raadzaam tijdig na te denken over een alternatief voor de huidige evaluatie-instrumenten van natuurbeleidsstrategieën dat zoveel mogelijk rekening houdt met bovenstaande ontwikkelingen en verwevenheden. Mogelijk biedt het breed gedragen concept veerkracht handvatten de instrumenten te ontwikkelen voor de analyse en evaluatie van natuurbeleidsstrategieën. Veerkracht of resilience is een concept dat oorspronkelijk is ontwikkeld en veel toegepast voor sociaalecologische systemen. Tegenwoordig wordt het concept gebruikt voor analyse en complexe besluitvorming problemen op een groot aantal terreinen. Gezien de complexiteit van vraagstellingen en ontwikkelingen bij natuurbeleid, is de centrale vraag van dit project daarom:

Hoe zou een op veerkracht gebaseerd instrumentarium voor de analyse en evaluatie van natuurbeleidsstrategieën er uit kunnen zien?

Belangrijke randvoorwaarden voor de functionaliteit van zo'n instrumentarium zijn:

  • dat op grond daarvan integrale afwegingen gemaakt kunnen worden,
  • dat het voor de communicatie met gebruikers en stakeholders ingezet kan worden om daarmee draagvlak voor besluitvorming te versterken, en
  • dat uit de evaluatie lering getrokken kan worden voor toekomstige en parallel lopende besluitvorming.

 

Publicaties