Project

Verhogen weerbaarheid alternatieve groeimedia anders dan bodems

In het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 wordt aangegeven dat het ministerie van LNV initiatief neemt om te onderzoeken welke aanvullende acties er nodig zijn voor het verbeteren van weerbaarheid in andere groeimedia dan bodems (UP-GB 4.2.1). Dit additioneel project vult dit aan de hand van een brede wetenschappelijke inventarisatie in.

Dit onderzoek stelt aanvullende maatregelen vast waarmee kwekers de weerbaarheid van alternatieve groeimedia (niet bodem) kunnen verhogen. Het geeft richting aan de acties door partijen van het UP om potentieel kansrijke groeimedia en maatregelen structureel te adresseren in onderzoek en praktijk. Het betreft specifiek die groeimedia en maatregelen met potentie  voor de Nederlandse teeltsituatie. De aanleiding vormt een actie van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming (UP-GB) en past onder het MMIP A2.

In interactie met experts en partijen van het UP wordt een inventarisatie van groeimedia en maatregelen uitgevoerd. De volgende stappen worden gevolgd: (1) een inventarisatie van groeimedia anders dan bodem met potentie om bij te dragen aan een weerbare teeltsysteem, die nu en in de toekomst (tijdshorizon 2030) beschikbaar zijn, voor alle typen binnen- en bedekte teelten; (2) een inventarisatie van maatregelen, die een kweker kan treffen, voor het verhogen van de weerbaarheid van de geïdentificeerde groeimedia; (3) een wittevlekkenanalyse om te bepalen in welke mate er in de huidige onderzoeks- en valorisatieprojecten aandacht is voor de geïdentificeerde groeimedia anders dan bodem, alsmede aanvullende maatregelen en (4) een identificatie van kansen en belemmeringen voor structurele verankering in praktijk en onderzoek van de geïnventariseerde groeimedia en weerbaarheidsverhogende maatregelen.

Voor deze stappen worden zowel literatuur, interne en externe experts en de partijen uit het UP-GB geraadpleegd. De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een rapport waarmee richting kan worden gegeven aan aanvullende acties om de weerbaarheid van groeimedia in de praktijk te verhogen en deze structureel te adresseren.

Publicaties