Project

Verkorting meetperiodes varkenscategorieën in het meetprotocol voor ammoniak- en geuremissie uit stallen

Om de innovatie van huisvestingssystemen in de varkenshouderij te versnellen bestaat er behoefte aan het sneller vaststellen van ammoniak- en geuremissiefactoren voor de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). In het huidige meetprotocol staat voor beide componenten opgenomen dat de metingen voor varkensstallen verspreid over de seizoenen van het jaar moeten worden uitgevoerd om alle seizoenseffecten op de ammoniakemissie mee te kunnen nemen. In deze studie wordt uitgezocht of een verkorting naar een half jaar mogelijk is zonder de nauwkeurigheid nadelig te beïnvloeden. 

Dit project heeft tot doel om vast te stellen of het mogelijk is de meetperiodes in het meetprotocol voor ammoniak- en geuremissie uit varkensstallen te verkorten naar een half jaar zonder daarbij in te leveren op de nauwkeurigheid waarmee met het huidige meetprotocol een emissiefactor wordt vastgesteld. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht voor de varkenscategorie├źn: zeugen, biggenopfok en vleesvarkens.

Voor het bereiken van de doelstelling wordt gebruik gemaakt van dezelfde methode als eerder toegepast in een studie van Mosquera en Ogink uit 2011. Op basis van zoveel mogelijk geschikte datasets uit eerder ammoniak- en geuremissieonderzoek wordt de helft hiervan geanalyseerd met statistische modellen die relaties leggen tussen omgevingsvariabelen en de stalemissie, waaruit het best verklarende model geselecteerd wordt. Vervolgens wordt dit model gebruikt als correctie-instrument bij het berekenen van een jaargemiddelde emissie uit data van verkorte meetperiodes.

Verkorte meetprocedures worden toegepast op de andere helft van de datasets en gecorrigeerd naar jaargemiddelde waarden en vergeleken met de waarden verkregen met meetperiodes van het huidige meetprotocol. Nauwkeurigheid in termen van systematische verschillen tussen verkorte periodes en de huidige procedure en bijbehorende standaarddeviaties kunnen hieruit berekend worden. Op deze wijze kan beoordeeld worden of verkorte periodes tot resultaten leiden die gelijkwaardig zijn aan de huidige procedure.  

De resultaten worden samengevat in een nederlandstalige presentatie en een engelstalig artikel dat voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift zal worden aangeboden.

Publicaties