Project

Versterken handelingsperspectief voor beleid, boeren, ketens en gebieden rondom extensivering en natuurinclusieve landbouw

Extensivering van landbouwbedrijven is een belangrijke route voor het bevorderen van biodiversiteit in de kringlooplandbouw. Uit diverse onderzoeks- en adviesrapporten komen aanbevelingen voort voor beleid. Het ministerie van LNV wil graag meer overzicht van handelingsperspectieven, inzicht in kennislacunes en meer begrip van hoe handelingsperspectieven uitwerken in concrete gebieden.

Om een breed overzicht van handelingsperspectieven te genereren, maken wij gebruik van een raamwerk van factoren die een rol spelen bij de keuzes van boeren, met onder meer sociale en economische factoren. We beginnen met (1) een literatuurstudie en overzicht van bestaande projecten. Daaruit wordt duidelijk op welke factoren al handelingsperspectieven zijn geformuleerd, en waar nog handelingsperspectieven ontbreken. Het is al wel duidelijk er behoefte is aan meer cijfermatige kennis ten aanzien van verdienmodellen voor extensieve landbouw en de handelingsperspectieven voor beleid die daarmee samenhangen. Daarom worden parallel aan de literatuurverkenning (2) rekenvoorbeelden uitgewerkt. De derde stap (3) wordt nog open gelaten. Mogelijk kiezen we er in overleg met LNV voor om in te zoomen op een experimenteergebied. Het is ook denkbaar dat eerst nog gekozen wordt voor aanvullend onderzoek m.b.t. ontbrekende handelingsperspectieven. Dit is slechts een kwestie van volgorde: in 2022 en 2023 wordt het onderzoek voortgezet op basis van de inzichten die in 2021 worden opgedaan.

Publicaties