Project

Versterken kennis C- en N-stromen met continue bedrijfsmonitoring emissies en omgevingsfactoren

Het terugdringen van methaanemissie uit de veehouderij vereist op korte termijn inzicht in en toepassing van snel inpasbare technische maatregelen die geschikt zijn voor bestaande bedrijfsinrichtingen. Voor de langere termijn zijn fundamentele aanpassingen van productiesystemen noodzakelijk. Het vaststellen van de impact van emissiereducerende maatregelen vereist een integrale beoordeling, waarmee we bedoelen dat naast het effect op methaanemissie ook andere aspecten moeten worden meegenomen, waaronder ongewenste emissies (met name ammoniak, maar ook geur en fijnstof bij intensieve veehouderij), inpasbaarheid en adoptie op bedrijven, het perspectief op economische haalbaarheid, en dierenwelzijn.

Vervolgproject

Voor het ontwikkelen van meer integrale maatregelpakketten voor de middellange termijn is diepgaandere kennis van de C- en N-stromen nodig, die vastgelegd kan worden in verbeterde kringloopmodellen. Het in KE2018 opgezette netwerk voor monitoring van methaan uit rundvee-, geiten-, varkens- en vleeskalverstallen zal in dit vervolgproject worden gebruikt om de beschreven projectdoelen te realiseren. Het monitoringsnetwerk levert data voor het verkrijgen van meer gedetailleerde data over C- en N-stromen. Continuering van de monitoring versterkt het inzicht in de seizoenvariatie en door registratie van management (voer en mest) en mestsamenstelling kan de samenhang met invloedfactoren beter in kaart worden gebracht.

 

Publicaties