Project

Vitale Varkenshouderij

In deze PPS staat integrale verduurzaming van de Nederlandse varkenshouderij centraal. De Nederlandse varkenshouderij bevindt zich in een transitiefase. De sector kan en wil zich de komende jaren verder ontwikkelen naar een duurzame topsector die zorg draagt voor een vitale leefomgeving, een gezond milieu en goede voeding. Een sector die mondiaal koploper is in een duurzaam circulaire landbouw. Met deze transitie wil de Nederlandse varkensketen zich met een transparante ketenproductie internationaal onderscheiden op het gebied van nutrienten- en mineralenkringlopen, voedselkwaliteit, gezonde dieren, dierenwelzijn en CO2-footprint.

De sector varkenshouderij werkt aan verduurzaming en heeft hiervoor een meerjarenplan (tot 2030) opgesteld. In september 2019 is dit plan naar de Tweede Kamer gestuurd. Een gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, een aantrekkelijk verdienmodel met een stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat. Dit zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij.

Om deze ambities te realiseren hebben varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hun krachten gebundeld in de Stichting Coalitie Vitale Varkenshouderij. Dit PPS project geeft invulling aan een belangrijk deel van het onderzoeksprogramma 2021-2024 voor de vijf ambities van de Coalitie. Een ander deel van het onderzoek wordt ingevuld via andere instrumenten zoals de Klimaatenveloppe en het Beleidsondersteunend Onderzoek.

Publicaties