Project

Voldoen aan zorgplicht grondgebonden teelten

Voor bedrijven met grondgebonden teelten biedt hergebruik van drainagewater slechts een beperkte oplossing voor de emissieproblematiek. Enerzijds omdat kwel/inzijging effectief hergebruik sterk kan beperken, anderzijds omdat bedrijven met diep grondwater of veel wegzijging naar de ondergrond geen of slechts in beperkte mate een beregeningsoverschot via hun drainage opvangen.

Het voldoen aan de zorgplicht is daarom een grote uitdaging voor deze groep, wat inhoudt dat telers de watergift en bemesting moeten afstemmen op de gewasbehoefte. Dit is lastig omdat de gewasbehoefte niet meetbaar is, en uitspoeling alleen met een lysimeter goed kan worden bepaald. Lysimeters zijn echter vanwege praktische belemmeringen niet breed inzetbaar. Kwel en inzijging vormen een ander struikelblok bij het hergebruik.

Virtuele lysimeter

Om bedrijven in staat te stellen beter aan deze zorgplicht te voldoen wordt in dit project gewerkt aan de ontwikkeling van een virtuele lysimeter. Hiermee worden de waterstromen bij een teelt inzichtelijker gemaakt en is het tegelijkertijd een tool die als waakhond kan dienen om uitspoeling vroegtijdig te signaleren. Het uitgangspunt hierbij is dat het in de hand houden van een overschot aan water, één op één vertaald kan worden in beperking van de emissie aan nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Lange termijneffecten

Teeltkundig kan deze tool ook van nut zijn omdat het meer inzicht geeft in gewas- en bodemverdamping, vernatting of verdroging van bodemlagen en ook kan er een advieswatergift mee worden gegenereerd. Daarnaast wordt in dit project de methodiek van de peilverhoging op de drainage - waarmee kwel enigszins kan worden teruggedrongen - verder geïmplementeerd, en gedurende een langere periode gemonitord om zo lange termijneffecten zichtbaar te krijgen.

Publicaties