Project

Voorkomen en bestrijden van emissies kasteelten 2

De Nederlandse glastuinbouwsector werkt in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water aan beperking van de emissie van water met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater. Doel is (nagenoeg) emissieloze teelt uiterlijk in 2027. De verplichte zuivering van al het lozingswater per 1 januari 2018 is een incentive voor telers om versneld toe te werken naar een emissieloos teeltsysteem, om zodoende kosten voor zuivering te verlagen of zelfs te voorkomen.

Doel van dit project is het ontwikkelen van oplossingen voor knelpunten die een emissieloze teelt in de weg kunnen staan. In veel gevallen zorgt een oplopende concentratie natrium in de recirculatie voor een noodzaak tot lozen. Dit project evalueert in WP1 de natriumgrenzen voor verschillende gewassen, zoals die vastgesteld zijn in de jaren '90 en bekijkt mogelijkheden (verhouding K:Ca:Mg) om deze grenzen te verhogen. Daarnaast wordt de restgootmethode met split-root systeem doorontwikkeld, die zorgt voor een verhoogde opname van natrium door het gewas.

Filtratie

Een andere grote bron van lozingswater is filterspoelwater. Filtratie neemt een belangrijke plaats in het watersysteem in: het verbetert de waterkwaliteit door het verwijderen van niet-opgeloste stoffen, waardoor de effectiviteit van ontsmettingstechnieken verhoogd wordt en een bron voor groei van pathogene micro-organismen wordt weggehaald. In WP2 wordt voor drie verschillende teeltsystemen (substraatteelt, eb-vloedteelt en grondteelt) gewerkt aan optimalisatie van filtratie, met als randvoorwaarde dat geen spoelwater hoeft te worden geloosd.

Methodiek

Telers voegen producten aan het irrigatiewater toe om bijvoorbeeld het water of het leidingwerk te reinigen of ontsmetten, de groei van het gewas te stimuleren of de weerbaarheid van het gewas tegen ziekten en plagen te verhogen. Van veel van deze producten is het onbekend of toevoegen aan een emissieloos teeltsysteem groeiremming of schade kan veroorzaken aan het gewas. In WP3 wordt een methodiek ontwikkeld waarmee groeiremming of schade kan worden vastgesteld en worden een aantal producten met deze methodiek onderzocht.

Toepassing

Met de resultaten van dit onderzoek wordt het voor telers gemakkelijker om te komen tot een emissieloos teeltsysteem. Hiermee wordt de emissie naar het oppervlaktewater van water dat nutriƫnten en gewasbeschermingsmiddelen bevat verminderd, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert. Het onderzoek levert nieuwe wetenschappelijke inzichten voor het telen van gewassen met een lagere kwaliteit water (hogere concentratie natrium). De resultaten uit dit onderzoek zullen actief gedeeld worden met de eindgebruikers, de telers, en tevens met technologieontwikkelaars en verkopers.

Publicaties