Project

Voorstudie Stikstofrapportage

De op 1 juli 2021 in werking getreden Wet stikstofreductie en natuurverbetering brengt rapportageverplichtingen met zich mee voor de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In dit project wordt verkend in hoeverre bestaande wettelijke onderzoekstaken kunnen bijdragen aan de gevraagde rapportages.

Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Deze wet brengt rapportageverplichtingen met zich mee voor de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De uitvoering van de wet vindt plaats in een programma Stikstofreductie en natuurverbetering. Het programmadirectoraat-generaal Stikstof van het Ministerie van LNV heeft, met verwijzing naar de wettelijke taak die het PBL heeft om (tenminste) eenmaal in de vier jaar een rapport uit te brengen over de toestand en de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van natuur, aan een consortium van PBL, RIVM en WUR gevraagd een voorstel te doen voor een werkprogramma voor de monitoring en evaluatie van dit programma.

Dit werkprogramma heeft tot doel vier rapporten uit te brengen. Omdat de gevraagde rapporten een wettelijke basis hebben, en omdat de inhoud van de gevraagde rapporten gedeeltelijk overeenkomsten vertoont met informatie die wordt verzameld voor de wettelijke onderzoekstaken die de WOT Natuur & Milieu (WOT NM) momenteel al uitvoert, is verkend in hoeverre bestaande wettelijke onderzoekstaken kunnen bijdragen aan de gevraagde rapportages.

Publicaties