Project

Wageningen Approach on Circulair AgriPhotoVoltaics

Er is land nodig om meerdere uitdagingen op het gebied van voedsel-water-energie aan te pakken en om de transitie naar een circulaire economie aan te pakken. Schaarste aan land, in combinatie met sectorale benaderingen, leidt tot conflicten en inefficiënt landgebruik, milieudruk en gebrek aan maatschappelijk draagvlak. De transitie naar een circulaire economie kan worden versneld door samen met lokale stakeholders synergiën te vinden en te realiseren met andere uitdagingen zoals energietransitie en het verlies aan biodiversiteit.

Agriphotovoltaics (APV) is een nieuwe veelbelovende technologie waarbij de opwekking van zonne-energie wordt gecombineerd met voedselproductie. Experimenten in het buitenland laten zien dat veel gewassen goed groeien onder verhoogde PV-panelen, door verminderde verdamping en een gematigd microklimaat.

Bestaand onderzoek richt zich nog niet op de mogelijke inzet van APV om de transitie naar kringlooplandbouw te bevorderen, rekening houdend met de beleving en andere relevante waarden voor gebruikers van het landschap. WUR-onderzoekers hebben de ambitie om bij te dragen, maar missen op dit moment een duidelijke onderzoeksagenda: een Wageningse aanpak voor onderzoek naar het creëren van synergiën tussen tot nu toe sectorgerichte thema's als duurzame landbouw, ruimtelijke kwaliteit, bodem, biodiversiteit en het meso / micro -klimaat.

Onderzoeksvragen

De belangrijkste onderzoeksvragen in dit project zijn: Hoe kunnen agriphotovoltaïsche (APV) parken circulair worden in materiële, sociale en ecologische zin? Wat zouden de "kleine winsten" kunnen zijn om een transformatie naar zowel circulaire economie als duurzame energie te versnellen? Wat zijn de opkomende onderzoeksthema's voor WUR en andere Life Science kennisinstellingen?

Deze vragen worden beantwoord door een dialoog aan te gaan binnen WUR. De resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens een conferentie en een perspectief essay zal worden geschreven door vooraanstaande onderzoekers van WUR. Dit project levert kleine winsten op om de transformatie naar een circulaire economie, duurzame landbouw en energie te versnellen.

 

Publicaties