Project

Waterefficiënte teelt op substraat

Hoewel de gemiddelde jaarlijkse totale hoeveelheid neerslag in Nederland een stijgende trend laat zien, valt deze neerslag in steeds extremere buien met langere perioden van droogte. Met de bestaande infrastructuur (beperkte opslagcapaciteit voor water) wordt de beschikbare hoeveelheid water voor de teelt kleiner. Het gebruik van traditionele externe waterbronnen als oppervlakte- en grondwater staat onder druk, zodat teelten met een hoog waterverbruik te maken gaan krijgen met een tekort aan goed gietwater.

Het is dus van belang om de benodigde hoeveelheid water te verlagen tot een niveau waarmee zelfs bij langere droge perioden met minder (ultieme situatie: zonder) externe waterbronnen kan worden geteeld.

Doelen

Door toe te werken naar een (nagenoeg) emissieloze teelt in 2027 verlaagt de sector zijn waterverbruik. Voorlopende bedrijven hebben onder invloed van de zuiveringsplicht hun teeltstrategie en waterbehandeling aangepast en hebben in verschillende gewassen al een emissieloze teelt gerealiseerd. Het grootste deel van de bedrijven ondervindt echter nog knelpunten in het sluiten van de waterkringloop op het bedrijf.

Doel van dit project voor de korte termijn is: (i) het ondersteunen van telers die de stap naar een emissieloze teelt willen zetten, (ii) het in kaart brengen van knelpunten en ontwikkelen oplossingen voor de knelpunten.

Een emissieloze teelt zal de watervraag echter niet zodanig verlagen dat externe bronnen van water niet meer nodig zijn, doordat veel water verloren gaat via verdamping en ventilatie. Het doel van dit project voor de langere termijn is daarom het ontwikkelen van teeltconcepten waarin enerzijds de hoeveelheid verdampingswater wordt verlaagd en anderzijds het verdampingswater wordt teruggewonnen door actieve koeling en ontvochtiging met terugwinning van water. De ontwikkelde scenarios houden daarbij rekening met de hoeveelheid energie die hiervoor benodigd is, om de realisatie van de energiedoelstellingen van de sector niet negatief te beïnvloeden. Hierbij worden nieuwe en bestaande technieken bekeken voor ontvochtiging van kaslucht.

Het laatste doel van het project is het verkennen van de mogelijkheden voor het inzetten van waterstof als energiedrager, waarmee mogelijk zowel een piekvraag aan energie als aan water kan worden opgevangen.

Resultaten

De projectresultaten zorgen voor een verlaging van de milieu-impact van de sector door het verlagen van de emissie van meststoffen (ook stikstof!) en gewasbeschermingsmiddelen, verlagen van het gebruik van goede kwaliteit water en klimaatadaptatie van de sector.

Publicaties