Project

Watervogels en Slaapplaatsen doorloop van 2019

Nederland is verplicht te rapporteren over de ontwikkelingen in trends van Watervogels en Slaapplaatsen vogels zowel vanuit de "Vogelrichtlijn" en het daarmee samenhangende Natura2000-beleid als vanuit de "Meetkundige toestand des lands".

Daartoe geven Rijkswaterstaat, De Provincies via BIJ12 en de WOT gezamenlijk opdrachten voor Monitoring. Onderhavige opdracht maakt deel uit van een meerjarig contract met Sovon en betreft specifiek de uitvoering van het veldjaar 2019 tot en met de rapportage in 2022.

Publicaties