Project

Weerbaar teeltsysteem 2024 - casus aardbei

De huidige aardbeiteeltsystemen kennen een aantal serieuze knelpunten: een hoog gebruik van gewasbeschermings-middelen, residuen van middelen op vruchten (mogelijke cocktaileffecten), en emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het milieu. Binnen het LNV onderzoeksprogramma Groene Gewasbescherming en Bestuivers worden weerbare en robuuste teeltsystemen ontwikkeld voor de lange termijn (>2030), o.a. voor aardbei (met teelt uit zaad, op steenwol, in de kas).

Met deze PPS wordt een preventieve (biologische) systeemaanpak ontwikkeld voor de hele keten van vermeerdering, plantopkweek en productie, die toepasbaar is op de korte termijn (3-5 jaar) in de belangrijkste aardbeiteeltsystemen.

De essentiële bouwstenen die hiervoor worden ontwikkeld zijn:

1) Het trayveld voor de plantopkweek wordt herontworpen zodat bodemziekten (Phytophthora oa) grotendeels worden voorkomen. De teelt (opkweek, productie) onder glas op nieuwe duurzame substraten wordt geoptimaliseerd.

2) De substraatweerbaarheid tegen bodemziekten en mogelijk ook bovengrondse aantasters wordt verhoogd door substraat-specifieke toevoegingen.

3) Voor de plaagbeheersing worden plantweerbaarheid verhogende maatregelen (elicitors en UV-B) ontwikkeld, in samenhang met de inzet van natuurlijke vijanden.

4) Er wordt voor echte meeldauw (en vruchtrot) in open teelten (stellingen) een preventiemodel en beheersplan ontwikkeld.

De sector krijgt concrete handvatten waarmee de afhankelijkheid van chemische middelen aanzienlijk teruggedrongen wordt, en beter aan duurzaamheids- en residu eisen van markt en maatschappij kan worden voldaan. Als casus is voor aardbei gekozen maar resultaten zijn breder toepasbaar en relevant voor bedekte en onbedekte teelten. Voor de wetenschap wordt nieuwe kennis ontwikkeld, en ontstaan nieuwe inzichten doordat (fundamentele) kennis op gebied van substraat- en plantweerbaarheid geïntegreerd wordt met andere kennis nodig voor weerbare teeltsystemen. Voor de maatschappij betekent dit project dat er hoge kwaliteit residu-vrije aardbeien beschikbaar gaan komen, die geteeld worden zonder dat het milieu hiermee wordt belast, en bovendien dicht bij huis geproduceerd.

Publicaties