Project

Welke condities zijn nodig om het colistine-gebruik te verlagen?

Het gebruik van colistine in de diergeneeskunde staat onder druk. De SDa roept de betreffende sectoren op het gebruik van colistine op korte termijn te verlagen en maatregelen te nemen om dit laag te houden. Het ministerie van LNV laat onderzoek uitvoeren naar redenen van het toegenomen colistinegebruik in de afgelopen 2 jaren, en welke stappen kunnen worden gezet om tot een wezenlijke verlaging van het colistinegebruik in de veehouderij te komen. In dit beleidsondersteunend onderzoek vindt nauwe afstemming plaats met de door de varkenssector geïnitieerde colistine-onderzoekslijn. In beide onderzoeken is de insteek om veterinaire Antimicrobial Stewardship teams (A-teams) als instrument in te zetten. In de humane gezondheidszorg wordt al meerdere jaren met A-teams gewerkt: deze teams hebben als taak de kwaliteit van het antibioticumbeleid breed te bewaken teneinde bij te dragen aan het beperken van resistentieontwikkeling. 

Het gebruik van colistine (of Polymyxine E) is in de periode 2009-2017 met 80% afgenomen, echter in de laatste jaren wordt weer een toename gezien. Colistine valt conform de WAVB-richtlijn voor veterinair gebruik in de categorie tweede keus middelen; echter, het wordt door de WHO gezien als highly prioritized critically important antibioticum voor de humane geneeskunde. Hierdoor staat het gebruik van colistine in de diergeneeskunde onder druk. De SDa roept de betreffende sectoren op het gebruik van colistine op korte termijn te verlagen en maatregelen te nemen om dit laag te houden. Onderzoek is nodig om uit te vinden waarom het colistinegebruik in de laatste 2 jaar is gestegen, en welke stappen kunnen worden gezet om tot een wezenlijke verlaging van het colistinegebruik in de betreffende sectoren te komen. Daarbij zal als tool o.a. gebruik worden gemaakt van veterinaire Antimicrobial Stewardship teams.

Publicaties