Project

Werken met Waterlandschappen

Dit project biedt een integrale en projectoverstijgende leeromgeving gecombineerd met onderzoek dat aansluit bij actuele inrichtingstrajecten in de land-waterovergangszones in zoete wateren en estuaria. Hierbij wordt denadruk gelegd op landschapstransformaties in het gebied achter de dijken en het op innovatieve wijze hergebruik van slib. We leren in bootcamps en twee living labs over de mogelijkheden om economisch medegebruik ensociale innovatie te combineren met de ideeën uit de PAGW over inrichting en beheer van de deltawateren, kustnatuur en grote meren ten behoeve van hoogwaardige natuur en biodiversiteit.

In elk living lab wordt gestart met bestaande gebiedsprocessen die focussen op land-water overgangen. We stellen economisch waarde-creatie centraal en zoeken naar win-win combinaties met de publieke opgaven die in dat gebied gelden (PAGW, klimaatadaptatie, waterberging, biodiversiteit). Het doel is om de publieke opgave op die manier kansrijker en effectiever te verankeren in een gebied samen met private partijen. Het project levert inzicht op in verschillende verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouwers die tegelijk de kwaliteit van de natuur en klimaatbestendigheid versterken. Het project is zo ingericht dat verworven competenties en kennis uit de living labs beschikbaar blijven voor initiatiefnemers, beheerders, aannemers en gebruikers van de
Nederlandse waterlandschappen. Een belangrijk doel is ook onderzoek en uitvoering van inrichtingsprojecten meer in samenhang te brengen, dat doen we met hulp van adaptieve monitoring van economische, sociale, ecologische en morfologische aspecten.

Publicaties