Project

Wetenschappelijke ondersteuning genenbank bomen en struiken

De genenbank bomen en struiken is van groot belang voor de realisering van overheidsbeleid m.b.t. landschap, duurzaam bosbeheer, natuurbeheer en natuurontwikkeling. Het Staatsbosbeheer beheert de nationale genenbank voor bomen en struiken, waarin momenteel 26.707 bomen en struiken van 4678 verschillende genotypen en 57 autochtone soorten zijn opgenomen en die is aangelegd op een oppervlakte van 47 ha. Sinds de oprichting ervan in 2004 levert het CGN een bijdrage aan de verdere opbouw van de genenbank voor bomen en struiken.

Dit project levert ondersteuning aan Staatsbosbeheer bij het beheer van en de informatievoorziening over de genenbank van inheemse bomen en struiken ten behoeve van een optimale instandhouding van inheemse bomen en struiken als de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde inspanningen gericht op behoud van genetische diversiteit.

De genenbank bomen en struiken is van groot belang voor  het overheidsbeleid m.b.t. landschap, duurzaam bosbeheer, natuurbeheer en natuurontwikkeling. Dit project draagt eraan bij dat zoveel mogelijk oorspronkelijk, aan de Nederlandse omstandigheden aangepast genetisch materiaal in de genenbank wordt opgenomen en dat het gebruik van dat materiaal via een adequate informatievoorziening wordt gestimuleerd.

Het CGN bepaalt in 2015 de mate van genetische diversiteit van de op te nemen appel en iepen populaties en individuen (actueel en gewenst). Daarnaast actualiseert CGN de website en onderliggende database met informatie over de genenbank van bomen en struiken (www.genenbankbomenenstruiken.nl).

Over de uitkomsten van het achterliggende onderzoek van de adviezen zal worden gepubliceerd in Vaktijdschriften van producenten en gebruikers.

Gerealiseerde producten 2019:

  • De genenbankdatabase is regelmatig bijgewerkt en de website is geactualiseerd.
  • Het evaluatierapport ‘Evaluatie van de genenbank voor inheemse bomen en struiken. Strategie, gewenste omvang en kwaliteit van de genenbank Roggebotzand’ is afgerond. Vervolgacties en mogelijkheden om de aanbevelingen uit het rapport te implementeren zijn besproken.
  • Deelname aan werkbijeenkomst Bossenstrategie & notitie opgesteld over rol van genetische diversiteit en genetische kwaliteit van teeltmateriaal.
  • Concept plan van aanpak collectie opbouw inheemse wilde rozen
  • De essencollectie is opnieuw gemonitord op essentaksterfte symptomen. De meest tolerante essen uit de essencollectie zijn vermeerderd en kunstmatig geïnfecteerd met de schimmel.

    Publicaties