Project

Winnaars en verliezers transformatie landbouw

De overheid stimuleert de transitie van de huidige landbouwpraktijk in de richting van duurzamere landbouw en een betere bescherming van natuur, bodem en water. Dit heeft gevolgen voor verschillende actoren, niet alleen financieel maar ook sociaal. In welke zin voelen zij zich winnaar of verliezer, welke soorten winst of verlies ervaren of verwachten zij en hoe wordt dat door hen beleefd?

Om grote maatschappelijke opgaven als de achteruitgang van biodiversiteit en klimaatmitigatie aan te pakken bestaat de wens de landbouw vergaande te verduurzamen. De vraag is welke partijen de winnaars en verliezers van deze transities zullen zijn. Focus ligt op het achterhalen op welke manieren direct betrokkenen in negatieve of positieve zin worden geraakt door transities in de landbouw sector en hoe zij dit beleven. Welke aspecten raken hen en waarom? Het gaat daarbij niet alleen in economische termen om winst of verlies, maar met name sociale, culturele en/of procesmatige zin (zingeving, aanzien/imago, invloed op directe sociale omgeving, erfopvolging; voelen dat je serieus genomen wordt in aanpak van verschillende actoren/overheden, juist bejegend voelen, etc)

Publicaties