Project

Winterlichtkas - LED in komkommer, kan het met minder

Toepassing van LED in een komkommerteelt betekent een intensivering van de teelt. Desondanks moet geprobeerd worden het absolute energiegebruik zo min mogelijk te laten toenemen. Hiervoor is nodig (1) verbeteren van de lichtbenuttingsefficiëntie en verhogen van de effectiviteit van gebruik van zonlicht en lamplicht.

De winterlichtkas voldoet ruimschoots aan de verwachtingen. De doelstelling om een kas te ontwikkelen die 10% meer (natuurlijk) licht in de wintermaanden doorlaat, evenals om in die kas een gewas te telen dat ook nog eens 10% meer produceert, zijn meer dan gehaald.

MAAR het blijkt dat licht in de wintermaanden een zodanige beperking is dat additionele belichting toegepast moet worden om de winterproductie op gang te houden. In de praktijk wordt er vooralsnog meestal voor SON-T of een hybride belichting gekozen en daar waar men 100 % LED belichting ge├»nstalleerd heeft, valt het resultaat tot nog toe niet mee.  Bij deze teelten worden problemen gezien met o.a. bladkwaliteit en abortie en daardoor een te lage productie in de wintermaanden, wat mogelijk verband houdt met het spectrum van de lampen of spectrale verhoudingen. Het is dan ook van groot belang het bedrijfsleven voor fouten te behoeden. Daarnaast om tot een duurzame komkommerteelt onder belichting te komen zal een verdere efficiency slag in elektriciteitsgebruik gemaakt moeten worden, een slag waar de sector (op termijn) niet onder uit kan komen.

De resultaten van deze proef zullen het gebruik van LED-belichting als energiezuinige methode van belichting sneller opgang doen vinden.

Publicaties