Project

Zuivelexpertise inclusief boterregelingen

Wanneer de melkprijs onaanvaardbaar laag wordt, worden de vanuit de EU ingestelde marktsteunregelingen effectief. Deze steun wordt toegekend aan de zuivelsector, die daarmee een direct economisch belang heeft. De subsidies kunnen alleen worden toegekend als aantoonbaar aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. Daar zijn dus grote financiële consequenties aan verbonden.

Aanpak

Het doel van het project is om WFSR expertise in het kader van analytisch-chemische controles voor Europese zuivel- marktsteunmaatregelen (melkvetten/boter, melkpoeders) te behouden. Dit betekent dat de kennis en infrastructuur behouden blijft bij de vaste medewerkers om indien nodig op te kunnen schalen met additionele krachten. De gegenereerde kennis en expertise komen tevens ten goede aan nationaal en internationaal advies.

Jaarlijks worden er twee onderwerpen gekozen die van belang zijn voor het behoud van de expertise en infrastructuur om de analyses uit te kunnen blijven voeren, één op het gebied van melkvetten/boter en één met betrekking tot melkpoeders. Daarbij worden de vereiste methoden toegepast.

Resultaten

Het resultaat van het project is behoud van expertise ten behoeve van de uitvoering van analyses voor de Europese zuivelmarktsteunregelingen. Tevens levert dit project inzicht in allerlei aspecten van de samenstelling van melkvetten/boter en melkpoeders ten gevolge van productiewijzen en processing.

Noot: Dit project was tot en met 2020 nummer geregistreerd onder WOT-02-005-003.

Publicaties