Agromilieu

(WOT-04-008) In de WOT N&M wordt invulling gegeven aan de wettelijke onderzoekstaken op het gebied van natuur en milieu, zodat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn verplichtingen op grond van nationale en internationale wet- en regelgeving ter bescherming van natuur en (agro)milieu kan nakomen. Het thema Agromilieu zorgt voor onderbouwing met cijfers en (tussen)rapportages voor de meststoffenwet, gewasbeschermingswet, NEC-verplichtingen, UNFCCC, Kyoto en andere broeikasgas verplichtingen.

Projecten: