Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de Meststoffenwet. In die wet staan de regels, normen en forfaits van het Nederlandse mestbeleid beschreven.

Voor het onderhoud en de aanpassing van de Meststoffenwet laat het ministerie van LNV zich adviseren door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De CDM is op verzoek van het ministerie van LNV in het najaar van 2003 ingesteld.

De CDM is een onafhankelijke wetenschappelijke commissie en bestaat uit acht leden. Daarnaast is er een adviseur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Samenstelling commissie

Lees meer

Voorzitter

Prof.dr.ir. G.L. Velthof
Wageningen University & Research
Bodem en Nutriëntenmanagement

Leden

Prof.dr.ir. E. Meers
Universiteit Gent
Milieutechnologie en Resource use

Prof.dr.ir. M.K. van Ittersum
Wageningen Universiteit
Plantaardige productiesystemen

Dr.ir. J. Dijkstra
Wageningen Universiteit
Diervoeding

Prof.dr. H.A.C. Runhaar
Universiteit Utrecht
Governance of agrobiodiversity en Sustainable Food System Governance

Prof.dr.ir. A.G.J.M. Oude Lansink
Wageningen Universiteit
Bedrijfseconomie

Dr. M.A. Wiering
Radboud Universiteit Nijmegen
Beleidstransformaties voor duurzame samenleving

Dr.ir. C.G. Kocks
AERES Hogenschool
Precisielandbouw/Smart Farming

Secretaris

ir. EMPM (Erwin) van Boekel
Wageningen University & Research

Adviseurs

Dr. Lena Schulte-Uebbing
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Werkwijze en adviezen CDM

Lees meer

De CDM ressorteert onder de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) van Wageningen University & Research. De werkzaamheden van de CDM worden jaarlijks in een werkplan beschreven. Het ministerie van LNV stelt het werkplan vast.

Veel van de werkzaamheden worden door werkgroepen uitgevoerd. De werkgroepen worden door de CDM samengesteld op basis van de benodigde inhoudelijke deskundigheid. De werkgroepen stellen in samenspraak met de secretaris een pré-advies op en leggen dat voor aan de CDM. De CDM stelt op basis van het werk van de werkgroepen het advies op.  De activiteiten van de werkgroepen vallen binnen het BO thema Mest en Milieu. Adviezen van de CDM aan het ministerie van LNV zijn openbaar en worden gepubliceerd op deze website.

CDM: Taken en werkwijze (2014)

Taken van de CDM

Lees meer

De CDM heeft de volgende taken:

  • Toetsing van stoffen en co-vergistingsmaterialen op basis van het hiervoor vastgestelde protocol: Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet;
  • Toetsing van het risico op emissies bij gebruik van dierlijke mest op andere wijze dan voorgeschreven in het Besluit Gebruik Meststoffen, op basis van het hiervoor vastgestelde protocol: Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest;
  • Beantwoording van vragen over dierlijke forfaits en co-vergistingsmaterialen in het kader van handhaving van de Meststoffenwet door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);
  • Vaststellen van de wetenschappelijke uitgangspunten voor de jaarlijkse berekening van ammoniak- en broeikasgasemissie uit de landbouw;
  • Review van het jaarlijkse rapport van RIVM en Wageningen Economic Research over de monitoring van implementatie van derogatie in Nederland;
  • Onderhoud van dierlijke forfaits (excreties en gasvormige emissies) die in het kader van de Meststoffenwet worden toegepast;
  • Op verzoek van het ministerie van LNV kan de CDM beoordelingen (reviews) uitvoeren van wetenschappelijk rapporten over aspecten die van belang zijn voor de Meststoffenwet;
  • Het vaststellen van mestverwerkingspercentage in het kader van het mestbeleid.