veegmachine met borstelarm

Betrokken organisaties bij DOB verhardingen

Deze website is een initiatief van Wageningen Plant Research. Wageningen Plant Research is een onderzoeksinstituut voor strategisch en toepassings­gericht onderzoek en onderdeel van Wageningen University & Research.

Wageningen Plant Research heeft een trekkersrol vervult bij de ontwik­keling van de zogenaamde DOB-methode (Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen), een robuust systeem dat in principe in iedere organisatie toepas­baar is ter ondersteu­ning van de uitvoering van geïntegreerde onkruidbestrijding op verhardingen (inclusief niet-chemische stra­te­gieën). De DOB-methode heeft een centrale positie gekregen in de Nederlandse regelge­ving met betrekking tot chemische onkruidbe­strij­ding op verhardingen.

Het DOB project was een samenwerkingsverband tussen Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, nu onderdeel van Waterschap Hollandse Delta, VEWIN, Monsanto Europe en Wageningen Plant Research. Deze vier organisaties hebben i.s.m. enkele gemeenten ook samengewerkt in het EU Life SWEEP project (Sustainable Weed Control on Pavements). De onder­steuning vanuit het EU Life programma heeft het mogelijk gemaakt de com­muni­catie en implementatie van de DOB-methode gestalte te geven, zowel nationaal als op Europees niveau.

Begin 2010 is het KRW project Duurzaam Terreinbeheer gehonoreerd waarvan PRI penvoerder is. In het project wordt samengewerkt tussen kennisinstellingen (4), gemeenten (20), diverse toeleverende bedrijven (8), brancheverenigingen (3) waterschappen (6) en een provincie.

Doel is het realiseren van 30% reductie in middelverbruik in de openbare ruimte en een grotere reductie in emissie door het toepasbaar maken en communiceren over innovatieve emissie­beper­kende maatregelen. De drinkwatersector profiteert ook van de projectresultaten daar de emissie van voor hen belangrijke herbiciden verder daalt en normoverschrijdingen met glyfosaat zullen verminderen. Opschaalbaarheid van de toepassing is groot, als de innovaties effectief blijken zullen ze uitstraling hebben naar andere gemeenten in Nederland en zullen dienstverle­nen­de bedrijven volgen.

Ook internationaal is Wageningen Plant Research actief op dit gebied in het Clean Region project. In dit samenwerkings­verband hebben diverse EU-landen informatie uitgewisseld over beheer van de openbare ruimte. Belangrijke aandachtspunten binnen dit project zijn de inzet van methoden, politieke aandacht voor het onderwerp, R&D en technische innovatie.

Waterschap Hollandse Delta  

Het waterschap heeft de zorg voor gezond water als deel van een leefbaar milieu in zuidelijk Zuid-Holland. WHD stelt zich daarom ten doel het bewaken en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Onkruidbestrijdingsmiddelen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het waterschap werkt daarom mee aan het onderzoek, zodat het gebruik van deze middelen in de toekomst zo veel mogelijk beperkt kan worden.

Een kaartje van Nederland met informatie over de 27 waterschappen is te vinden op de website waterschappen onder "mijn waterschap".

Vewin

Vewin is de vereniging van waterbedrijven in Nederland. In oppervlakte- en grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater, worden steeds vaker bestrijdingsmiddelen en hun afbraakstoffen aangetroffen. Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen draagt in belangrijke mate bij aan vervuiling van oppervlaktewater. Vewin ondersteunt het project, omdat haar beleid gericht is op het beschermen van de bronnen voor drinkwater.

Monsanto Europe N.V.

Monsanto is de producent van het meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel op verhardingen. Monsanto ondersteunt het project omdat zij baat heeft bij een zorgvuldig gebruik van het middel, zodanig dat de afspoeling naar oppervlaktewater verwaarloosbaar is.

Wageningen Environmental Research (Alterra)

Wageningen Environmental Research (Alterra) is het kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra onderzoekt de ontwikkeling en het beheer van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan op het gebied van water, natuur, bos, milieu, bodem, landschap, klimaat en recreatie. Daarbij gaat het onder andere om het gedrag van bestrijdingsmiddelen in het milieu. In dit project wil Alterra bijdragen aan het terugdringen van de afspoeling van onkruidbestrijdingsmiddelen vanaf verhardingen naar het oppervlaktewater.