Sensorgestuurde onkruidbestrijding

DOB 2.0 Shortlist

DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of waar dat wettelijk is toegestaan chemisch. Kiest men voor chemische onkruidbestrijding dan gelden een aantal regels om de afspoeling van herbiciden naar het oppervlaktewater tegen te gaan. De DOB-methode draagt bij aan het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit.

Gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

In Nederland is het professioneel gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw (alle verharde en niet-verharde terreinen) niet toegestaan ('Gebruiksverbod'). Enkele specifieke locaties waar i.v.m. veiligheidsvoorschriften chemische bestrijding de enige mogelijkheid is, zijn uitgezonderd van het verbod. Op deze locaties is onkruidbestrijding op verhardingen volgens de DOB richtlijnen toegestaan. Het gaat hierbij met name om onkruidbeheersing op en rond spoorwegen, vliegvelden en militaire locaties.

Uitzonderingslocaties (uit: Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

  1. binnen tien meter van een object dat verwijderd moet blijven van open vuur of draaiende motoren en zones waarbinnen het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan;

  2. het gebied van vliegvelden dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en taxiën van vliegtuigen, inclusief het gebied dat wordt gebruikt voor laden, lossen en onderhouden van vliegtuigen;
  3. spoor-, metro en trambanen, voorzover het betreft: het ballastbed bestaande uit een laag steenslag waarin zich de railconstructie bevindt, of inspectie- of schouwpaden gelegen binnen de veiligheidszone;
  4. locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn;
  5. locaties waar prikkeldraadrollen zijn aangebracht voor Defensiedoeleinden;
  6. binnen tien meter van een elektrische voorziening voor hoogspanning waarvan delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen directe of indirecte aanraking en waarvan de spanning niet op eenvoudige wijze tijdelijk kan worden onderbroken.

DOB 2.0 Richtlijnen

Bij professionele toepassing van RoundUp Evolution (glyfosaat) voor onkruidbestrijding op halfopen (losse elementen zoals tegels en klinkers) en randstroken/gaten van gesloten verhardingen (bijv. asfalt) is het verplicht te werken volgens de DOB richtlijnen. Dit staat in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) en op het etiket.

Voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen gelden de praktische richtlijnen uit de DOB 2.0 Shortlist van 1-1-2021. Hierbij gaat het om zaken als welke apparatuur en middelen worden ingezet, welke toedieningsmethode en dosering wordt gebruikt, onder welke omstandigheden gespoten mag worden etc.

Definities & Toelichtingen. In de shortlist wordt op enkele plaatsen verwezen naar de bijlage Definities & Toelichtingen. In deze bijlage worden nadere specificaties gegeven voor typen verhardingen, werkeenheden, 'moeilijk bereikbare plaatsen', weersvoorspellingen, hulpstoffen en drinkwaterinnamepunten.

In de bijlage Definities & Toelichtingen vindt u ook de Methodentabel. In de tabel staat weergegeven welke toedieningstechnieken gebruikt kunnen worden conform WG van middelen op basis van glyfosaat. De toepassingscriteria zijn gedifferentieerd per type toedieningstechniek op basis van selectiviteit. Apparatuur die minder middel naast het onkruid op de straat terecht doet komen, hebben minder inperkingen qua inzetbaarheid.