Downloads Humusvormen

Op deze pagina vindt u een aantal bestanden die behulpzaam kunnen zijn bij de beschrijving en interpretatie van humusprofielen.

Veldgids humusvormen

Hiernaast kunt u de eerste herziene versie van ‘Veldgids humusvormen; Beschrijving en classificatie van humusprofielen voor ecologische toepassingen (versie 1.03)' downloaden. In deze veldgids wordt de rol van de organische stof kringloop in het ecosysteem besproken en hoe deze tot uiting komt in het humusprofiel. Vervolgens wordt uitgelegd hoe een profielbeschrijving gemaakt kan worden, welke horizonten onderscheiden kunnen worden en hoe die zich verhouden tot milieuomstandigheden.

In het hoofdstuk classificatie wordt de humusvormtypologie behandeld en is een determinatiesleutel opgenomen om vast te stellen tot welke humusvorm een profiel gerekend moet worden. Om de tekst begrijpelijk te maken voor een breed publiek is een uitgebreide begrippenlijst opgenomen.

In deze eerste herziene versie zijn opmerkingen van gebruikers verwerkt, waarbij op een aantal plaatsen de tekst is aangepast en in enkele gevallen inhoudelijke foutjes zijn gecorrigeerd. Deze herziene versie is nog niet op papier beschikbaar.

U kunt de eerste druk van de veldgids bestellen bij Bas van Delft.

balk626159.jpg

Determinatiesleutels

De determinatiesleutels uit de eerste herziene versie van de Veldgids Humusvormen zijn te downloaden als apart pdf bestand. Ook handig om mee te nemen in het veld!

Profielbeschrijvingsformulier

In de ‘Veldgids humusvormen' wordt van een profielbeschrijvingsformulier besproken, dat gebruikt kan worden als hulpmiddel bij het beschrijven van humusprofielen. Dit profielbeschrijvingsformulier kunt u als pdf-bestand downloaden. De te beschrijven kenmerken worden toegelicht in de veldgids.

Tabellen humusvormclassificatie

De humusvormclassificatie is samengevat in 2 tabellen die niet zijn opgenomen in de veldgids. De classificatie is gebaseerd op kenmerken als het voorkomen en de dikte van de horizonten, textuur en kalkgehalte van het moedermateriaal en het voorkomen van gleyverschijnselen binnen 25 cm. In de tabellen zijn deze kenmerken voor de humusvormen uitgezet. De eerste tabel beschrijft de humusvormen op het niveau van ‘Orde, Suborde en Groep', de tweede tabel beschrijft humusvormen op de niveau's van ‘Groep, Subgroep en Fase'.

Determinatieprogramma ‘Humusvormen'

Een hulpmiddel bij het bepalen van de humusvorm op basis van een profielbeschrijving is het programma ´Humusvormen' (voor MS-Access versie 97) of 'Humusvormen' (voor MS-Access versie 2000). In een invoerscherm kunnen een aantal profielkenmerken worden ingegeven, op basis waarvan bepaald wordt tot welke humusvorm het profiel gerekend kan worden. Naarmate meer gegevens worden ingevoerd, neemt het aantal verschillende humusvormen af, totdat de juiste humusvorm overblijft.

Een beschrijving van het programma Humusvormen wordt gegeven in:

Buis, E. en S. P. J. van Delft, 2003. Handleiding Humusvormen 1; Een programma ter classificatie van humusvormen vanuit de Ecologische Bodemtypering, Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 708.