Publicaties Humusvormen

Publicaties 2006

Delft, B. v., R. de Waal, R. Kemmers, P. Mekkink and J. Sevink (translation), 2006. Field guide Humus Forms; Description and classification of humus forms for ecological applications, Wageningen, Alterra.

Kemmers, R.H. , A.T. Kuiters, P.A. Slim en J.P. Bakker, 2006. Is ontgronden noodzakelijk voor natuurherstel op voormalige landbouwgronden? De Levende Natuur 107 (2006)4.

Wolf, R.J.A.M. , W.J. Dimmers, P.W.F.M. Hommel, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, J.G. Vrielink en R.W. de Waal, 2006. Bekalking en toevoegen van nutriënten; evaluatie van de effecten op het bosecosysteem; een veldonderzoek naar vegetatie, humus en bodemfauna. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 1337.5.

Publicaties 2005

Beets, C. P., P. W. F. M. Hommel en R. W. de Waal, 2005. Selectie van referentiepunten t.b.v. Staatsbosbeheer-project terreincondities : resultaten inventarisatie 2004, Driebergen, Staatsbosbeheer.

Bijlsma, R.J. , A.P.P.M. Clerkx en R.W. de Waal, 2005. Diversiteit uit zand; de ontwikkeling van bosstructuur, vegetatie, bodem en humusvorm in bosreservaten op stuifzand. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 1223.

Delft, S.P.J. van, R.H. Kemmers en Jongmans, A.G., 2005. Pyrietvorming in relatie tot interne eutrofiëring en verzuring. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 1161.

Grootjans, A. , A. Alserda, R. Bekker, M. Janáková, R.H. Kemmers, M. Madaras, V. Stanova, J. Ripka, B. van Delft and L. Wolejko, 2005. Calcareous spring mires in Slovakia ; jewels in the crown of the mire kingdom. Stapfia 85 (2005).

Kemmers, R.H, G.M. Dirkse, M.G. Hille en P. Mekkink, 2005. Effecten van brand op bodem en vegetatie in dennenbossen van voedselarme zandgronden bij Kootwijk. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 1028.

Kemmers, R.H, G.M. Dirkse en P. Mekkink, 2005. Effecten van brand in een voedselarm dennenbos. Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)3.

Kemmers, R.H. , L. Kuiters, B. van Delft, J.P. Bakker en Y. de Vries, 2005. Haalbaarheid natuurdoelen op fosfaatverrijkte gronden; Dertig jaar natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 1040.

Oijen, D. van, M. Feijen, P.W.F.M. Hommel, J. den Ouden en R.W. de Waal, 2005. Effects of tree species composition on within-forest distribution of understorey species. Applied Vegetation Science 8 (2005)2.

Pulleman, M.M., M.J. Kooistra, P.W.F.M. Hommel en R.W. de Waal, 2005. Strooiselafbraak onder verschillende loofboomsoorten op de stuwwal bij Doorwerth : micromorfologisch onderzoek van de humusprofielen. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 1052.

Publicaties 2004

Stuijfzand, S., T, Pelsma. H. van Manen, P.W.F.M. Hommel, R.W. de Waal, J.J.C. van der Pol, H. van Dijk, 2005. Tussenrapport 2004: Harderbos.

Waal, R.W. de en P.W.F.M. Hommel, 2005. Abiotische typering van bostypen in Nederland; vochtregime, zuurgraad, voedselrijkdom en humusvormen. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 1258.

Delft, B. v., 2004. Veldgids Humusvormen; Beschrijving, classificatie en interpretatie van humusvormen in het veld, Wageningen, Alterra.

Hommel, P.W.F.M. en R.W. de Waal, 2004. Bodem, humus en vegetatie onder verschillende loofboomsoorten op de stuwwal bij Doorwerth. Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 920.

Jabiol, B. , A. Zanella, M. Englisch, H. Hager, K. Katzensteiner and R.W. de Waal, 2004. Towards an European classification of terrestrial humus forms. Eurosoil congres, 2004-09-06

Kemmers, R. H., S.P.J. van Delft, M. Madaras, M. Hoosbeek, J. Vos & N. van Breemen, 2004. Ecopedological explorations of three calcareous rich fens in the Slovak Republic, Wageningen, Alterra, Green World Research. Alterra-rapport 887.

Kemmers, R.H., S.P.J. Van Delft, F.P. Sival en P.C. Jansen, 2004. Evaluatie van basen- en voedingstoestand 10 jaar na bevloeiing van enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden. Ede. Expertisecentrum LNV. Rapport 2004/227-O.

Publicaties 2003

Buis, E. en S. P. J. van Delft, 2003. Handleiding Humusvormen 1; Een programma ter classificatie van humusvormen vanuit de Ecologische Bodemtypering, Wageningen, Alterra. Series Handleiding Humusvormen 1; Een programma ter classificatie van humusvormen vanuit de Ecologische Bodemtypering Volume.

Hommel, P. en R. de Waal, 2003. "Rijke bossen op arme bodems; Alternatieve boomsoortkeuze verhoogt soortenrijkdom ondergroei op verzuringsgevoelige gronden", Landschap 20(4), p. 193-204.

Kemmers, R. H., F. P. Sival en P. C. Jansen, 2003. Effecten van bevloeiing op de basentoestand en nutriëntenbeschikbaarheid van natte schraalgraslanden op klei,- zand-, en veengronden : Veldwaarnemingen en laboratoriumexperimenten, Wageningen, Alterra. Alterra-rapport 534.

Kemmers, R. H. en S. P. J. van Delft, 2003. Bodemkundige aspecten van bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden in De Plateaux en Zijdebrug, Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 585.

Kemmers, R.H. en P. Mekkink, 2003. Bodemontwikkeling en nutriënten in het Smoddebos; basisprogramma bosreservaten. Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 739.

Kemmers, R.H., S.P.J. van Delft & P.C. Jansen, 2003. Iron and sulphate as possible key factors in the restoration ecology of rich fens in discharge areas. Wetlands Ecology and Management 11: 367-381.

Mekkink, P., 2003. De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland. Deel 8 Bosreservaat Liefstinghsbroek. Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 60.8.

Voor een complete lijst van de rapporten over de bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland klik hier.

Publicaties 2002

Brouwer, F., S. P. J. van Delft en R. H. Kemmers, 2002. Landinventarisatie en ruimtelijke systeemanalyse van het herinrichtingsgebied De Vechtstreek, fase 2 : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek, Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 379

Delft, B. van, R. Kemmers en R. de Waal, 2002. "Ecologische typering van bodems onder korte vegetaties : Het humusprofiel als graadmeter voor standplaatsontwikkeling", Landschap 19(3), p. 152-164.

Hommel, P. W. F. M., T. Spek en R. W. de Waal, 2002. Boomsoort, strooiselkwaliteit en ondergroei in loofbossen op verzuringsgevoelige bodem. Een verkennend literatuur- en veldonderzoek, Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 509.

Kemmers, R.H., P.C. Jansen, S.P.J. van Delft & F. de Vries, 2002. Bloedarmoede in het Nederlandse landschap; ontijzering van kwelgevoede gronden binne EHS en realisatie van natuurdoeltypen. Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 370.

Kemmers, R., R. de Waal, B. van Delft en P. Mekkink, 2002. "Ecologische typering van bodems : Actuele informatie over bodemkundige geschiktheid voor natuurontwikkeling", Landschap 19(2), p. 88-103.

Kemmers, R. H. en P. Mekkink, 2002. Omvormingsbeheer naaldbos en herstel duinroosjesvegetatie Amsterdamse waterleidingduinen, Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 483.

Publicaties 2001

Beets, C. P., P. W. F. M. Hommel en R. W. de Waal, 2001a. Selectie van referentiepunten t.b.v. het Staatsbosbeheer-project terreincondities : resultaten inventarisatie 1999, Wageningen [etc.], Alterra [etc.].

Beets, C. P., P. W. F. M. Hommel en R. W. de Waal, 2001b. Selectie van referentiepunten t.b.v. Staatsbosbeheer-project terreincondities : resultaten inventarisatie 2000, Wageningen [etc.], Alterra [etc.].

Delft, S. P. J. van, 2001. Ecologische typering van bodems; Deel 2 Humusvormtypologie voor korte vegetaties, Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 268.

Hennekens, S. M., J. H. J. Schaminée en A. H. F. Stortelder, 2001. Synbiosys, een biologisch kennissysteem ten behoeve van natuurbeheer, natuurbeleid en natuurontwikkeling, Wageningen, Alterra.

Kemmers, R.H., S.P.J. van Delft en P.C. Jansen, 2001. Productiviteit van korte vegetaties en beperkende factoren in relatie tot voedselrijkdom en vochttoestand van natuurterreinen; basisonderzoek voor ecologische nutriëntenmodellen. Wageningen, Alterra Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 257.

Kemmers, R. H., R. W. de Waal en S. P. J. van Delft, 2001. Ecologische typering van bodems : Deel 3 Van typering naar kartering, Wageningen, Alterra Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 352.

Kemmers, R. H., P. C. Jansen en S. P. J. van Delft, 2001. Waterbeheer en indirecte eutrofiëring : effecten op het Weidekervelgrasland (Sanguisorbo-Silaetum) in de Hengstpolder nabij Sliedrecht, Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Series Waterbeheer en indirecte eutrofiëring : effecten op het Weidekervelgrasland (Sanguisorbo-Silaetum) in de Hengstpolder nabij Sliedrecht Volume.

Kemmers, R. H. en S. P. J. van Delft, 2001. Bodemkundige aspecten van de uitgangstoestand in het Reestdal en de Westbroekse zodde bij bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden, Wageningen, Alterra Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 196.

Visser, A., 2001. invloed van veranderende hydrologie op de humusprofielopbouw en calciumverzadiging van beekeerdgronden (schraalgraslanden) in het natuurgebied Groot Zandbrink in de Gelderse Vallei, [S.l., s.n.].

Zanella, A., et al., 2001. Humus Forestali; Manuale ecologia per il riconoscimento e l'interpretazione - applicazione alle faggete -, Trento (It), Edizioni Centro di Ecologia Alpina.

Publicaties 2000

Delft, S. P. J. van, 2000. Relatie tussen humusvormen en standplaatsfactoren in beekdalgraslanden; Case studie ecologische bodemtypologie, Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-Rapport 098.

Kemmers, R. H., P. Mekkink en R. W. de Waal, 2000a. Humusprofielen in de bosreservaten Hollandse Hout en Houtribbos : basisprogramma bosreservaten, Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 175.

Kemmers, R. H., M. M. van der Werff en R. W. de Waal, 2000b. Humusprofielen van het bosreservaat Galgenberg : basisprogramma bosreservaten, Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 116.

Publicaties 1999

Delft, S. P. J. van, J. C. Y. Marinissen en W. A. M. Didden, 1999. "Humus profile degradation as influenced by earthworm activity", Pedobiologia 43, p. 561-567.

Kemmers, R. H. en R. W. de Waal, 1999. Ecologische typering van bodems : Deel 1 Raamwerk en humusvormtypologie, Wageningen, Alterra. Series Ecologische typering van bodems : Deel 1 Raamwerk en humusvormtypologie Volume.

Kemmers, R. H., R. W. de Waal en P. Mekkink, 1999. Ruimtelijke variabiliteit van humusprofielkenmerken in een eiken-berkenbos op arme zandgrond, Wageningen, DLO-Staring Centrum. Rapport / DLO-Staring Centrum 647

Kemmers, R. H. en P. Mekkink, 1999. Humusprofielen in de bosreservaten Lheebroek en Mattemburgh : basisprogramma bosreservaten, Wageningen, Staring Centrum. Rapport / Staring Centrum 686

Mekkink, P., 1999. De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; Deel 35 Bosreservaat Smalbroeken, Wageningen, DLO-Staring Centrum. Staring Centrum-rapport 98.35.

Publicaties 1998 tot 1981

Stortelder, A. H. F., P. W. F. M. Hommel en R. W. de Waal, 1998. Broekbossen, Utrecht, KNNV Uitgeverij. Bosecosystemen van Nederland Natuurhistorische bibliotheek66

Kemmers, R.H., P.Mekkink en R.W. de Waal, 1998. De uitgangstoestand van bodemvariabelen in Norgerholt en Tongerense hei; basisprogramma bosreservaten. Wageningen, Staring Centrum. Rapport / Staring Centrum 592.

Delft, S. P. J. van, 1997. Decomposition of organic matter in grassland ecosystems : effects of litter quality and earthworm activity, Wageningen, Wageningen Universiteit. Bodemkunde en Geologie

Hoegen, A. C. en B. F. Frielink, 1997. Vegetatiekartering van het natuurreservaat Allemanskamp 1995, Heesch/Brummen, Staatsbosbeheer Regio Rivierenland/Veluwe-Achterhoek.

Kemmers, R. H., 1996. De dynamiek van strooisellagen : voordrachten tijdens de themamiddag georganiseerd door DLO-Staring Centrum, Wageningen, 6 oktober 1995, Wageningen, SC-DLO. Rapport / DLO-Staring Centrum438

Kemmers, R. H., 1996. "Humusprofielen en bodemprocessen; Beoordeling van mogelijkheden voor wateraanvoer", Landschap 96-3, p. 157-168.

Kemmers, R. H., P. Mekkink en A. Smit, 1996. Effecten van bosbegrazing op het humusprofiel van arme zandgronden onder naaldbos, Wageningen, DLO-Staring Centrum. Rapport / DLO - Staring Centrum 294

Delft, S. P. J. van, 1995. Humus- en bodemprofielen in natte schraalgraslanden : resultaten van een bodemkundig onderzoek in 13 referentiegebieden voor het onderzoek naar effectgerichte maatregelen tegen verzuring (EGM), Wageningen, DLO-Staring Centrum.

Jabiol, B., et al., 1995. L'Humus sous toutes ses formes, Nancy Cedex, École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts.

Marinissen, J. C. Y., 1995. Earthworms, soil-aggregates and organic matter decomposition in agro-ecosystems in The Netherlands., Wageningen, Wageningen Agricultural University. Department of Soil Science and Geology

Jansen, P. C., R. H. Kemmers en P. Mekkink, 1994. Eco-hydrologische systeembeschrijving van het landgoed "De Wildenborch", Wageningen, DLO-Staring Centrum. Rapport / DLO-Staring Centrum 296

Green, R. N., R. L. Trowbridge en K. Klinka, 1993. Towards a Taxonomic Classification of Humus Forms, Washington DC (USA), The Society of American Foresters. Forest Science Monograph 29.

Klinka, K., R. N. Green, R. L. Trowbridge en L. E. Lowe, 1981. Taxonomic Classification of Humus Forms in Ecosystems of British Columbia; First Approximation, Province of British Columbia, Ministry of Forests.