Toepassingen - Humusvormen

Humusprofielen ontwikkelen onder invloed van standplaatsfactoren, vocht, zuurgraad, voedselrijkdom, saliniteit en toxische stoffen. Deze standplaatsfactoren zijn ook bepalend voor de samenstelling en productiviteit van de vegetatie, en daarmee voor de hoeveelheid en aard van de organische stof.

Behalve de vegetatie wordt ook de samenstelling en activiteit van het bodemleven bepaald door deze standplaatsfactoren. Dat komt tot uiting in de organische stofkringloop en daarmee in de vorming van humusprofielen. Van dit gegeven wordt gebruik gemaakt bij de beschrijving en interpretatie van humusprofielen in hun ecologische context. Daarvan worden op deze pagina enkele voorbeelden gegeven.

Primaire successie in duinvalleien

Bij de primaire successie in duinvalleien bepaalt de mate van ontkalking van het duinzand de ontwikkeling van de standplaats. De eenheid van de bodemkaart verandert niet, maar in de successiereeks kunnen wel 5 humusvormen onderscheiden worden. Bekijk de power point show met meer informatie over de successie in duinvalleien.

Duinlandschap

Verzuring van beekdalgraslanden

Oorspronkelijk door kwelwater gevoede beekdalgraslanden ondervinden vaak een sterke verzuring als gevolg van grondwaterstandsdaling. Dit proces komt duidelijk tot uiting in de humusprofielontwikkeling. Bekijk de power point show met meer informatie over verzuring van beekdalgraslanden.

Beekdalgrasland

Verschraling door verzuring

Bodemverzuring of vernatting in voormalige kwelmilieus van natte schraallanden leidt tot accumulatie van strooisel als gevolg van geremde afbraak van organische stof. Dit heeft een verarming van de standplaats tot gevolg, wat zich uit in een toename van de C/N en C/P verhouding.

Beekdalgrasland