Bouwplanopbrengst

Duurzaam bouwplan

Het doel van dit werkpakket is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de (ruw)voerproductie via vruchtwisseling op een duurzame manier te optimaliseren m.b.t. economie (opbrengsten en kosten), bodembeheer, klimaat, biodiversiteit en sluiten van kringlopen door:

  1. Nieuwe combinaties van vruchtopvolging te ontwerpen – in combinatie met nieuwe rastypen of gewassen en eventuele nieuwe teelttechnieken – en ze te vergelijken met de momenteel gehanteerde systemen en/of best practices in binnen- en buitenland en benoemen van kennisleemten;
  2. Relevante kengetallen te verzamelen voor evaluatie op lange termijn duurzaamheid (inclusief economie) daar waar er belangrijke kennisleemten zijn;
  3. Testen van nieuwe vruchtwisselings- en teeltsystemen in meerjarige proeven;
  4. Evaluatie en communicatie van best practices en nieuwe vruchtopvolging systemen met het bijbehorende management (inclusief beweiding).

Binnen dit werkpakket werken we aan:

  • Inventarisatie vruchtwisselingsmogelijkheden, specifiek ingericht op basis van de thema’s klimaat, kringloop, bodem en biodiversiteit en de beschikbare en ontbrekende kengetallen voor beoordeling van economie, klimaat en biodiversiteitsaspecten
  • De aanleg en uitvoering van meerjarige veldexperimenten
  • Bepalen van kengetallen (betreffende economie-, klimaat en biodiversiteitsaspecten)
  • Ontwikkeling van adviezen en best practices bouwplan