Maisteelt

Maïs en andere voedergewassen

Binnen dit werkpakket wordt gewerkt aan de verduurzaming van de maïsteelt en andere voedergewassen.

De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat ter discussie. Met de huidige maïsteelt worden verschillende duurzaamheidsproblemen geassocieerd, zoals uit- en afspoeling van nutriënten, een slechte bodemstructuur, lager wordende gehaltes aan organische stof en achteruitgaande bodembiodiversiteit.

Om deze problemen de baas te worden is een stap nodig naar een andere, innovatieve teeltsystemen die genoemde problemen in veel mindere mate hebben en daardoor de maïssector een substantiële stap op weg naar meer duurzaamheid te zetten. Door het combineren van verschillende teeltmaatregelen op gebied van bemestingsstrategieën, grondbewerkingsmethoden, gebruik van ondergewassen en onkruidbestrijdingsmethoden kunnen verschillende meer duurzame teeltsystemen wordt ontwikkeld. In de PPS Ruwvoer & bodem deel 1 en het project ‘Grondig boeren met maïs’ zijn onder andere kennis en ervaringen opgedaan met verschillende grondbewerkingsmethoden en strategieën ten aanzien van vanggewassen. Onverminderde aandacht voor het op een duurzame wijze telen van maïs blijft echter nodig. In dit werkpakket zal een volgende stap worden gezet in de ontwikkeling van duurzame teeltsystemen door een meerjarig veldexperiment op te zetten waarbij de kennis en ervaringen uit genoemde projecten worden benut en eventuele kennisleemtes worden onderzocht.

Binnen dit werkpakket werken we aan:

  • Optimalisatie duurzame teeltsystemen
  • Optimalisatie onderzaai/bodembedekking
  • Betere stikstof benutting mest, o.a. door onderzoek naar het optimaliseren van drijfmestrijenbemesting en naar verschillen in N-gehalten en N-benutting van verschillende maïsrassen
  • Alternatieven voor glyfosaat
  • Ritnaalden in relatie tot vanggewassen/teeltmaatregelen