Solar Research: MSc-theses

Solar Research: MSc-theses

De zonnige kant van zonne-energie

'The bright side of solar energy: How solar energy can be used as a tool to improve landscapes,' Coos van Ginkel, december 2019

Naar schatting zal er in 2050 in Nederland ongeveer 30.000 hectare aan zonnevelden op het land nodig zijn. Landschapsexperts pleiten ervoor om deze energietransitie niet ten koste te laten gaan van het bestaande landschap, maar juist in te zetten voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Het doel van dit project was om te onderzoeken hoe een integraal ontwerp voor een 1.500 ha groot multifunctioneel zonnelandschap in de Noordwest-Haarlemmermeer de ruimtelijke kwaliteit van de regio kan verbeteren.

Eco-zonnecorridor

'Eco solar corridor: Discovering the symbiotic strength of utility-scale solar energy systems and ecological networks in Brummen, the Netherlands,' Dominik Kriska, december 2019

Terwijl de behoefte aan grootschalige zonne-energiesystemen in landschappen toeneemt om de nationale klimaatdoelstellingen te halen, neemt ook de rivaliteit met landbouw en natuurontwikkeling toe. De combinatie van zonnepanelen en landbouw is al in verschillende projecten getest, maar de mogelijke combinatie van zonne-energie met ecologische netwerken is nog niet diepgaand onderzocht. Het doel van dit onderzoek was om potentiële synergieën te verkennen die voortkomen uit de implementatie van zonnevelden in een tussenruimte van een ecologisch netwerk in Brummen, Nederland.

Circulair stedelijk energiepark

'Circular urban energy park: Transformation of the Hemwegcentrale,' Yingzi Wang, augustus 2019

Volgens de aanbevelingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) moet Nederland in 2040 een vermindering van de CO2-uitstoot met 95% hebben bereikt ten opzichte van 1990. Een van de maatregelen die worden genomen is het sluiten van energiecentrales die op fossiele brandstoffen draaien, zoals de Hemwegcentrale in de haven van Amsterdam. Dit project onderzocht de potenties van het Hemwegcentrale gebied als een duurzaam stedelijk energielandschap, in de complexe context van een dynamische stedelijke ontwikkeling in de komende twee decennia.

Waarnemen zonder te treuren

'Perceiving without grieving: shaping solar energy for an energy neutral Zeeburgereiland (Amsterdam),' Tom van Heeswijk, March 2016

Amsterdam heeft besloten dat alle nieuwbouwprojecten vanaf 2015 energieneutraal moeten zijn door fossiele brandstoffen in het gebouwgebonden energieverbruik te vermijden en tegelijkertijd de energie-efficiëntie te verhogen. De wijk Zeeburgereiland in Amsterdam is gepland als een dynamisch en aantrekkelijk eiland voor wonen en recreatie, dat energieneutraal wil zijn door het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen. In deze dissertatie is onderzocht welke fysieke en psychologische attributen de voorkeur en afkeer van mensen voor duurzame energie beïnvloeden, om vervolgens implicaties voor het ontwerp te formuleren die de voorkeur van het publiek kunnen verklaren.