Project

Bewegen naar natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan het behalen van een aantal beleidsdoelen, waaronder het reduceren van stikstof- en broeikasgasemissies, het verbeteren van de waterkwaliteit en herstel van biodiversiteit. Bij keuzes van boeren om al dan niet te bewegen richting natuurinclusieve landbouw spelen niet alleen economische en technische overwegingen een rol, maar ook sociale en culturele factoren.

Dit onderzoek richt zich met name op die sociaal-culturele aspecten en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van beleid dat de transitie richting natuurinclusieve landbouw moet ondersteunen. Door middel van actieonderzoek worden beleidsambtenaren ondersteund bij de ontwikkeling van beleid, desgewenst in interactie met belanghebbenden. Speciale aandacht krijgt de rol van ketenpartijen en andere erfbetreders bij keuzes van boeren ten aanzien van NIL, evenals de rol van lokale netwerken (familie, dorp etc.) 

Om effectief een transitie richting natuurinclusieve landbouw te ondersteunen, is inzicht nodig in wat boeren beweegt. Dit onderzoek richt zich op intrinsieke motivatie (hoe wil een boer zelf een 'goede boer' zijn?) en op extrinsieke motivatie (welke vorm van 'goede landbouw' wordt gewaardeerd door de omgeving van de boer, en hoe?). Door analyse van communicatie-uitingen en door middel van interviews en focusgroepen wordt onderzoek gedaan naar de omgeving van de boer (met name ketenpartijen, banken en lokale netwerken). Door middel van actieonderzoek wordt bijgedragen aan (interactieve) beleidsontwikkeling. 

Publicaties