Impact story

Olieverontreiniging: Deepwater Horizon

Op 20 april 2010 explodeerde het olieplatform ‘Deepwater Horizon’ in de Golf van Mexico. Bij deze grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis kwamen 11 mensen om het leven en lekte gedurende 3 maanden ca. 800 miljoen liter ruwe olie vanuit de bron op 1500 m onder de zeespiegel. Wageningen University & Research was partner in het onderzoeksconsortium C-Image, dat tussen 2011 en 2020 de milieugevolgen van deze ramp onderzocht.

C-IMAGE werd geleid door de University of South Florida.

Oiled marine snow: een nooit eerder gesignaleerd fenomeen

Tegen de verwachtingen in bleek dat niet alle verspilde olie zich op het wateroppervlak had verzameld. Een substantiële hoeveelheid olie was gevangen in een mengsel van algen en kleideeltjes (marine snow) en naar de zeebodem gezonken. Wagenings onderzoek toonde aan dat de vorming van deze marine snow versterkt wordt door het effect van de oliebestrijdingsmiddelen (dispergeermiddelen) die veelvuldig werden toegepast.

Aanvullende aquariumtesten bij Wageningen Marine Research maakten duidelijk dat de met olie verontreinigde marine snow ernstige effecten had op het bodemleven, mede doordat de marine snow de natuurlijke afbraak van de olie afremt. Veldonderzoek door consortiumpartners bevestigde deze bevindingen.

In aquaria met bodemdieren werden de effecten van oiled marine snow bestudeerd.
In aquaria met bodemdieren werden de effecten van oiled marine snow bestudeerd.

Niet uniek voor Deepwater Horizon

Vóór deze nieuwe inzichten was de aanname dat olie zich op het wateroppervlak verzamelt. Daarom werd de zeebodem bij olierampen nooit onderzocht. Uit zeebodemonderzoek op andere locaties waar in het verleden olielozingen plaatsvonden, blijkt nu echter dat de vorming van oiled marine snow niet uniek was voor de Deepwater Horizon-ramp.

Op basis van de in dit project ontwikkelde kennis is het mogelijk om gebieden die gevoelig zijn voor het ontstaan van oiled marine snow tijdens een olieramp aan te duiden. Belangrijke aspecten hierbij zijn een hoge productiviteit en aanwezigheid van minerale deeltjes. Deze combinatie wordt vooral gevonden in de invloedssfeer van rivieren. Dergelijke gebieden zijn dus extra gevoelig voor de gevolgen van een olieramp, en vragen een speciale aanpak wanneer die zich voordoet.

Lees meer