Verminderen fossiele nutrienten en emissies naar bodem, water en lucht

(BO-55 en BO-43-101) - Het hergebruik van fossiele meststoffen en water en betere benutting van nutriënten uit dierlijke mest, afvalwater, en andere organische reststromen kan worden ingezet om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te waarborgen en de depositie op kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Door hoge emissies en achtergrondconcentratie is het moeilijk om stikstofarme natuurgebieden in Nederland te beschermen. Veel van deze gebieden zijn als Natura-2000 gebieden aangemerkt en dienen te worden beschermd.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het bewerken en geschikt maken van nutriënten uit mest, afvalwater en andere organische reststromen teneinde deze in te zetten voor bemesting en bodemverbetering. Anderzijds wil men binnen het totale agri-horti-food productiesysteem efficiënter om te gaan met nutriënten en water, met als doel het gebruik van fossiele nutriënten (via veevoer en kunstmest) sterk te doen dalen (P en K met 95%, N naar 50%). Dit impliceert ook dat de Nederlandse veehouderij meer verbonden zal raken met de Nederlandse en Europese akker- en tuinbouw (uitwisseling van voer en mest). Verder impliceert het op grotere schaal en efficiënter inzetten van nutriëntrijke reststromen en andere biomassa als groeimedium (meststof) en bodemverbeteraar.

Topsector-Projecten: