Klimaatneutrale Kassen

(BO-53-004) - Kas als Energiebron werkt vanuit energieafspraken tussen de glastuinbouwsector en de overheid, die in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 staan, en die recent is geactualiseerd.

Doelen

Op basis van een afgesproken evaluatie is de CO2-emissieruimte aangescherpt van 6,2 tot 4,6 Mton door een technische correctie voor de vermindering van WKK-netlevering en krimp van het glastuinbouwareaal. In een conventant is vastgelegd dat de glastuinbouw in 2020 dus maximaal 4,6 Mton CO2 zal emitteren, inclusief de CO2 emissie van elektriciteitslevering.

Per 2020 wordt een energiebesparing van 11 PJ gerealiseerd, zoals afgesproken in het Energieakkoord.

Ambities

In 2020 wordt in nieuw te bouwen kassen op economisch rendabele wijze netto klimaatneutraal geproduceerd, zonder de inzet van fossiele energie;

In 2020 zijn voor bestaande kassen teeltconcepten en –technieken ontwikkeld, waarmee op economisch rendabele wijze met de helft van de fossiele brandstof ten opzichte van 2011 (inclusief inkoop van fossiel geproduceerde elektriciteit), geproduceerd kan worden;

In 2050 heeft de glastuinbouwsector een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening.

Vier nieuwe demonstratiekassen met daarin de modernste technieken rond energiegebruik en gewasgezondheid moeten zichtbaar maken hoe deze winst te realiseren is. Daarnaast richten de projecten zich op energiebesparende technieken die de teeltomstandigheden moeten optimaliseren voor de verschillende teelten, alternatieve bronnen van CO2, kas als warmte bron, etc.

Projecten: