Beleidsondersteunend onderzoek naar klimaatadaptatie in het landelijk en stedelijk gebied

(BO-43-123) - In 2050 is Nederland in zowel het landelijk als stedelijk gebied klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. In het landelijk gebied is het beheer van grond- en oppervlaktewater zodanig dat het een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatbestendigheid van de land- en tuinbouw en grondwaterafhankelijke industrie zonder onomkeerbare schade te doen aan natuurgebieden. Tegelijkertijd zijn de land- en tuinbouwsystemen zodanig ingericht dat ze kunnen omgaan met de klimaatveranderingen. Kwaliteitsverbetering van grond- en oppervlaktewater wordt integraal aangepakt en verbeterd. De gebouwde omgeving is klimaatbestendig ingericht doordat het stedelijk waterbeheer is geoptimaliseerd, de omgeving is vergroend en doordat er klimaatadaptief wordt gebouwd en ingericht.

In verschillende Beleidsondersteunende (BO) projecten werkt WUR voor LNV aan het bereiken van deze opgaven. Ze zijn onderverdeeld in vier thema’s, die echter ook veel samenhang hebben: Voorkomen van wateroverlast en watertekorten, klimaatadaptieve land- en tuinbouwsystemen, Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied, verbeteren waterkwaliteit. Ze worden in deze tegel gezamenlijk gepresenteerd. Het topsectorenonderzoek is per thema gerangschikt. Behalve LNV is ook het bedrijfsleven daarbij betrokken.

Projecten: