Verbeteren waterkwaliteit

(BO-60-004 en BO-60-104) - Ondanks dat de waterkwaliteit de laatste jaren is verbeterd, is het bereiken van de ecologische en chemische waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) nog een omvangrijke opgave. De kwaliteit van lokale en regionale oppervlaktewateren en de daaraan verbonden grondwatersystemen staan als gevolg van klimaatverandering, verstedelijking, intensivering van landbouw en veeteelt en nieuwe opkomende stoffen onder druk. Een goede waterkwaliteit is bovendien een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van een klimaatbestendig waterbeheer. Waterhergebruik en kringloopsluiting zijn alleen mogelijk als de waterkwaliteit voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen vanuit de drinkwatervoorziening, natuur en land- en tuinbouw, danwel dat het gezuiverd wordt tot aan de gestelde eisen.

Deze sector beoogt kennis en innovaties te ontwikkelen om de ecologische - en chemische toestand van het watersysteem beter te kunnen duiden, scenario’s voor de toekomst te kunnen construeren, en in te zetten in het bepalen van strategie om de waterkwaliteit te verbeteren en te borgen. Voor het herkennen van risico’s en hoe deze zich ontwikkelen in het watersysteem, zal risicogesttuurde monitoring en modellering verder ontwikkeld worden.

Projecten: