Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

(BO-60-003 en BO-60-103) - Het stedelijk gebied is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust. Steden zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Zonder adaptatiemaatregelen is de totale schade tot 2050 voor Nederland geraamd op € 80 miljard. De kwetsbaarheid komt enerzijds voort uit de een groeiende stedelijke bevolking. De verwachting is dat in 2050 meer dan 80 procent van de Europese bevolking in een stedelijk gebied woont. Anderzijds zal door klimaatverandering een toename plaatsvinden van de frequentie van extreme regenval, langer durende droogte en hittegolven, hetgeen mogelijk resulteert in schade aan infrastructuur en gebouwen door wateroverlast en watertekort, gezondheidsproblemen door hittestress en waterkwaliteitsproblemen. Steden moeten in de toekomst voldoende veerkrachtig (resilience) zijn om deze extremen het hoofd te kunnen bieden.

De inzet van deze sector bestaat uit innovaties op het gebied van inrichting en beheer van de stad om de veerkracht van de stad te vergroten en hiermee een bijdrage te leveren aan een duurzame, leefbare en aantrekkelijke stad. Er worden innovatieve oplossingen ontwikkeld om steden klimaatbestendig en waterrobuust te maken (onder andere het voorkomen van wateroverlast, watertekort, verdroging, hittestress en bodemdaling en gevolgen overstromingen). Door de mondiale verstedelijking liggen er grote internationale kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Een klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling vraagt om een systeemaanpak waarbij efficiënter gebruik van water en grondstoffen, vasthouden en hergebruik van water en het maximaal benutten van het natuurlijk systeem zowel in de stad als in de omgeving van de stad centraal staat.

Projecten: