Project

Beter bodembeheer

Innovaties in duurzame voedselsystemen voor de productie van meer hoogwaardig voedsel met minder grondstoffen en minder uitstoot. De bodem is de basis voor de productie van vrijwel alle land- en tuinbouwgewassen en een sterk bepalende factor voor de realisatie van deze ambitie.

Een duurzame bodem

De PPS Beter bodembeheer wil door een integrale aanpak van chemische, fysische en biologische bodemaspecten de kennis van bodem en bodemprocessen vergroten. Dit met als doel de productie en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen, de ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als biodiversiteit en waterbeheer te versterken. Het programma wordt tripartiet aangestuurd: er is nauwe afstemming tussen ketens, overheid en onderzoek. Een duurzame bodem, en onderzoek naar beter bodembeheer is relevant voor alle open teelten, gangbaar en biologisch.

PPS Beter Bodembeheer 2017-2020

Deze PPS Beter Bodembeheer 2017-2020 bouwt voort op de beschikbare kennis en opgebouwde verschillen in bodemkwaliteit in de programmaperiode 2013-2016. Vanwege de trage veranderingen in de bodem is langjarig onderzoek noodzakelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de effecten van bepaalde bodembehandelingen. De constructieve nationale en internationale samenwerking met o.a. EU en NWO projecten wordt voortgezet en versterkt.

Centraal staan de volgende vragen:
a)
Hoe kan bodemmanagement worden ingericht zodat ook op de lange termijn het productievermogen en andere bodemdiensten zoals klimaatmitigatie en waterbeheer gewaarborgd blijven?

b) Hoe kan door management de bodem meer weerbaar worden gemaakt tegen biotische (bodempathogenen) en fysische (droogte, wateroverlast) stress?

c) Hoe kan met het soort organische stof aanvoer bodemkwaliteit en bodemdiensten worden gestuurd afhankelijk van bodemuitgangssituatie en bodemgebruiksdoel?

d) Welke aanvullende meetmethoden voor bepaling van bodemkwaliteit voor de praktijk zoals organische stof kwaliteit, meten van bodemleven en meten van perceelsdiversiteit zijn nodig en praktisch bruikbaar?

e) Hoe kan de beschikbare bodemkennis worden geïntegreerd in bodemadvies dat bruikbaar is voor de individuele bedrijfssituatie?

Publicaties