Project

Energie en CO2 Kennisinteractie

Doel van dit project is te komen tot kennisverdieping op belangrijke onderwerpen binnen het programma Kas als Energiebron / Energie en CO2. Belangrijke werkvorm hiervoor is het organiseren van bijeenkomsten met onderzoekers, adviseurs, en andere experts, waarbij kennis wordt gedeeld en nieuwe kennisvragen worden opgeworpen.

In het project Kennisinteractie proberen onderzoekers, adviseurs, telers en andere experts te komen tot kennisverdieping op belangrijke onderwerpen voor het programma Kas als Energiebron. Een belangrijke werkvorm is het organiseren van brainstormsessies, maar ook verdiepende deskstudies (al dan niet ter voorbereiding van een brainstormsessie) behoren tot de mogelijkheden. Er komen twee tot drie onderwerpen per jaar aan bod.

In 2017 is er een kennisintensieve inventarisatie gedaan naar het syndroom dat bij rozen kan optreden in de winter bij volledige LED belichting, en er zijn verdiepende scenariostudies gedaan naar de fysiologische achtergronden bij vroegtijdig bladplukken bij belichte teelten van hoogopgaande groentegewassen.

Naast deze twee grotere onderwerpen is er ook een bijdrage geleverd aan kennisontwikkeling rond de twee kas prototypen op het IDC Kas als Energiebron (2Save Energy en Winterlicht kas), en aan het EnergiekEvent op 9 maart 2017.

Publicaties