Project

REMIX

REMIX bestudeert de effecten van mengteelten (volledig gemengd, onderzaai, tussengewas) van gramineaën en leguminosen in de akkerbouwmatige teelten en de ruwvoederteelt. Belangrijke achtergrond hierbij is de Nederlandse en Europese afhankelijkheid van importen van plantaardige eiwitten en de potentie van deze mengteelten om de stikstofinput te kunnen verlagen.  

Het Wageningen Research (WR) deel van het REMIX project richt zich op de effecten van mengteelten op het voorkomen van ziekten, plagen en onkruiden. Daarnaast richt WR zich op de geschiktheid van rassen/genotypen om in mengteelten toegepast te kunnen worden. Het Nederlandse onderzoek richt zich voor een belangrijk deel op de gewassen mais, granen en groenbemesters die in verschillende mengvormen met leguminosen worden getoetst.

Doelstellingen van vooral het Wageningen University & Research deel van het project zijn:

  • Onderbouwen van de rol van mengteelten in verbetering van ecosysteemdiensten.
  • Vaststellen van de rol van mengteelten in de beheersing van ziekten plagen en onkruiden.
  • Vaststellen van sleuteleigenschappen van rassen/genotypen voor hun geschiktheid om in mengteelten te kunnen worden toegepast.
  • Ontwikkeling van screenings methoden voor de geschiktheid van rassen om in mengteelten te worden toegepast.

Beoogde output en impact

De beoogde output is een verhoogde kennis van de effecten en het teeltmanagement van mengteelten van gramineaën en leguminosen. Daarnaast  wordt de kennis vergroot van de eigenschappen van rassen die een rol spelen in hun geschiktheid om in mengteelten te kunnen worden toegepast. De verwachte impact op de middellange termijn is een verhoogde productie van plantaardige eiwitten in Nederland en de EU, een verhoogde productie (Land Equivalent Ratio) een verminderde afhankelijkheid van eiwit importen, een verhoogde weerbaarheid van het plantaardig productiesysteem van ruwvoeders, gramineaën en leguminosen en een verhoogde resource efficiency.

Publicaties