Visserij en aquacultuur

Het Bedrijveninformatienet Visserij en aquacultuur van Wageningen Economic Research omvat de dataverzameling van de sociaaleconomische gegevens van de Nederlandse visserij- en aquacultuursector.

Sectoren

Van de volgende sub-sectoren worden de gegevens over kosten, opbrengsten en werkgelegenheid verzameld en vastgelegd:

  • Kottersector: bedrijfsmatige visserij met actieve vistuigen op vis en schaaldieren
  • Kleine kustvisserijen: met diverse vistuigen op vangst van vis, schaal- en schelpdieren,
  • Grote zeevisserij: met vriestrawlers gespecialiseerd op vangst pelagische vissoorten
  • Mosselen en oesterkweek
  • Land gebonden visteelt (palingkweek)

De wijze van gegevensverzameling en mate van detail verschilt per sub-sector en is afgestemd op de dynamiek en het belang van deze sub-sectoren. Zo wordt voor de kottervisserij de complete boekhouding overgenomen. Voor andere sub-sectoren worden de gegevens verzameld vanuit de fiscale jaarrekeningen en/of met behulp van enquêtes.

Doel

Het doel van de dataverzameling is drieledig:

 1. Uitvoering verplichting EU datacollectieverordening (EU verordening 2021/1167).
 2. Openbare informatieverstrekking via Visserij in Cijfers en STECF rapporten.
 3. Toepassing in overig beleidsonderzoek.

Steekproef

De kottervisserij is de grootste en belangrijkste sub-sector in Nederland. Het Bedrijveninformatienet Visserij omvat circa 25% van alle actieve kotters en representeert circa 95% van de totale omzet van de kottervisserij. Voor de andere sub-sectoren varieert de omvang van de steekproef van de complete populatie (voor de grote zeevisserij) tot zo’n 20% bij de kleine kustvisserijen. Voor alle sub-sectoren geeft het Bedrijveninformatienet Visserij een representatief beeld.

Het werven van de nieuwe kotters voor deelname aan het Bedrijveninformatienet verloopt volgens een steekproefplan dat jaarlijks wordt opgesteld. Over het algemeen gaat het hierbij om kotters met een lengte van meer dan tien meter die in het bezit zijn van de benodigde licenties, vergunningen en vangstrechten om op vis en schaaldieren te vissen. Daarnaast moeten zij in het verslagjaar in voldoende mate actief zijn geweest (minimum aantal dagen op zee en minimum opbrengst (besomming van € 50.000)). Er wordt een minimale rotatie van de schepen aangehouden (circa 10% per jaar). Deze natuurlijke rotatie komt doordat deelnemende schepen uitvallen en vervangen worden. De representativiteit van de steekproef wordt elk jaar getoetst. Het vaststellen van de steekproef vindt zodanig plaats dat uiteindelijk met een zo gering mogelijk aantal schepen per pk-klasse en EU-categorie betrouwbare resultaten kunnen worden gepresenteerd.

Alle deelnemende vissers aan het Bedrijveninformatienet doen op vrijwillige basis mee. In ruil voor het beschikbaar stellen van hun gegevens ontvangen zij ieder jaar een economisch verslag dat hen nog meer inzicht geeft in de eigen bedrijfsresultaten. Daarnaast kunnen zij hun resultaten vergelijken met andere deelnemers uit dezelfde grootte en/of pk-klasse. Uiteraard anoniem, want de privacy van alle deelnemers staat voorop. De gegevensverzameling vindt daarom uiterst nauwkeurig en zorgvuldig plaats. Zo worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beveiligd systeem en worden alleen de onderzoeksuitkomsten – in de vorm van groepsgemiddelden – gepubliceerd en nooit de onderliggende data van individuele schepen. Met deze set van maatregelen draagt Wageningen Economic Research zorg voor de door haar in vertrouwen verkregen gegevens.