Project

Prijsverzameling

Het Ministerie van LNV heeft een Europese verplichting prijsindices en absolute prijzen van agrarische outputs en inputs aan te leveren aan Eurostat. De daartoe verzamelde gegevens worden ook beschikbaar gesteld aan de sector, de overheid, de pers en andere stakeholders voor nationale doeleinden.

Doelstelling

De doelstelling is het verzamelen, vastleggen en publiceren van prijs- en marktinformatie bij afnemende en toeleverende bedrijven rond het primaire bedrijf alsmede de berekening en verstrekking van representatieve prijzen en prijsindices.

Zo kent het ministerie van LNV verplichtingen richting Eurostat om prijsindices aan te leveren maar dienen de cijfers ook als basis voor diverse andere projecten waarin prijsinformatie wordt gebruikt.

Werkwijze

De prijzen van diverse afnemers en toeleveranciers worden volgens een vast stramien verzameld, gemeten en gewogen. Bij sommige producten gaat het om dagprijzen bij andere om week- of maandprijzen. De informatie van de diverse berichtgevers wordt onderling gewogen tot representatieve prijzen per product en prijsindices. Voor Eurostat bestaan enkele vaste aanlevermomenten van gegevens. Ontwikkelingen binnen de sector kunnen leiden tot het laten vervallen van te verzamelen informatie en het aantrekken van nieuwe informanten of nieuwe producten.

Er wordt een wegingsschema onderhouden, waarin de berichtgevers worden gewogen naar gemiddelden per product. Ook is er een schema dat de producten onderling optelt naar gewogen totaal indices (bijvoorbeeld de prijs van akkerbouw, die berekend wordt uit de prijs van tarwe, aardappelen e.d.).

Resultaten