Visserij

Het Bedrijven Informatienet voor de Visserij is een panel van circa 90 schepen die zodanig zijn geselecteerd dat ze gezamenlijk de gehele kottervisserij representeren. Het panel is representatief voor vissers die op professionele manier bezig houden met de kustvisserij. Visserij in het kader van recreatieve bezigheden blijft buiten beschouwing. Het panel representeert circa 95% van de totale omzet van de kottervisserij.

Onderwerpen

Om inzicht te hebben in de financiële positie van de schepen worden alle inkomsten en kosten verzameld die betrekking hebben op het uitoefenen van visserij.

Opzet

Het Informatienet voor visserij omvat een steekproef van alle bedrijven die zich op professionele manier bezighouden met de visserij op hoofdzakelijk de Noordzee en de Waddenzee. Over het algemeen gaat het hierbij om kotters met een lengte van meer dan tien meter die in het bezit zijn van de benodigde licenties, vergunningen en vangstrechten. Daarnaast moeten zij in het verslagjaar in voldoende mate actief zijn geweest. Dit wordt vastgesteld aan de hand van individuele logboekgegevens (VIRIS) van de kotters die Wageningen Economic Research ter beschikking worden gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Criteria hierbij zijn: minimumaantal dagen op zee en met de schepen moet een besomming van € 50.000 of meer zijn behaald. Visserij in het kader van recreatievebezigheden blijft buiten beschouwing.

Steekproef

Het werven van de bedrijven voor deelname aan het Informatienet verloopt volgens een steekproefplan dat jaarlijks wordt opgesteld. Er wordt een minimale rotatie van bedrijven aangehouden (circa 10% per jaar), mede om de kosten van het verzamelen van de gegevens te beperken. Minimale rotatie kan worden gezien als een natuurlijk roterend panel, waarin bedrijven worden vervangen doordat deelnemende bedrijven uitvallen. De representativiteit van de steekproef wordt eens per 5 jaar getoetst. Het vaststellen van de steekproef vindt zodanig plaats dat uiteindelijk met een zo gering mogelijk aantal bedrijven per pk-klasse en eu-categorie betrouwbare resultaten kunnen worden gepresenteerd.

De bedrijfsresultaten van de kotters worden geschat op basis van een vaste steekproef van deelnemers aan het panel. Deelnemende vissers geven vrijwillig inzicht n hun boekhouding aan medewerkers van het Wageningen Economic Research. Gemiddeld eens in de drie maanden worden deze bedrijfsboekhoudingen overgenomen door een medewerker van Wageningen Economic Research.

Toepassingen

Enkele projecten waarin de verzamelde gegevens essentieel waren zijn:

  • Visserij in cijfers
  • Annual Economic Report
  • Study on the remuneration of spawning stock biomass