Missie en ambtie

Missie en ambitie WOT Natuur & Milieu

Missie

De WOT Natuur & Milieu draagt zorg voor een deskundige en betrouwbare uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op het beleidsterrein van natuur en milieu.

Ambitie

De WOT-NM heeft als ambitie wetenschappelijke kennis op te sporen en samen met partners verder uit te bouwen en toe te passen. Het gaat daarbij om kennis van de fysieke omgeving, de interactie met de sociaal-economische omgeving en de effecten op mensen, natuur en milieu.

Werkwijze

De WOT-NM voert de wettelijke taken uit voor of in naam van het ministerie van LNV. Het onderzoek is gericht op het nationale beleid. De taken zijn voor vijf jaar vastgelegd in Uitvoeringsovereenkomsten tussen Wageningen Research en LNV. De meeste wettelijke onderzoekstaken kennen al een langere historie, zoals de planbureaufuncties, die soms terugvoeren tot de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Verder verrichten we taken voor de wettelijke verplichte informatievoorziening natuur en milieu, voor het uitvoeren van natuur- en milieutoetsen (zoals werkzaamheden voor de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen) en voor het nakomen van verplichtingen van LNV in het kader van (internationale) overeenkomsten op natuur- en milieuwetenschappelijk gebied (zoals de deelname aan internationale comités ter bescherming van walvissen).

We hanteren als aanpak de oriëntatie op de kennisketen. Dat betekent dat wordt geïnvesteerd in een optimale kennisinfrastructuur binnen Wageningen Research en in de wederzijdse kennisuitwisseling met bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving en gegevensleveranciers. Onze kennisvelden zijn: biodiversiteit, landschap, natuur in bestuur en samenleving, natuur in economische context en de ruimtelijke, milieu-, bodem en watercondities voor natuur.

Netwerkstructuur

De WOT Natuur & Milieu is als programma georganiseerd in een netwerkstructuur. Met budget voor circa 50 fte betrekken we in de praktijk jaarlijks ruim 200 experts van WUR in de uitvoering van ons werk.