WOt-rapporten

WOT-rapporten

2023

Kamphorst, D.A. en J.L.M. Donders (2023). Groen voor gezondheidspreventie: ervaringen in twee gemeenten; Een verkenning van sturingsmogelijkheden om het benutten van groen voor gezondheidspreventie te bevorderen. WOt-rapport 156

Sanders, M.E., F. Langers, R. ter Harmsel, L.A.G. van Duijvendijk, W. Kuindersma (2023). Methodevernieuwing voor ex-postbeleidsevaluatie natuurherstel; Casus ‘geelbuikvuurpad’ en ‘grijze duinen’. WOt-rapport 155

Aar, M.C.A. van, A. Jellema, F. Langers en D. van Doren (2023).
Provinciaal beleid voor het versterken van de relatie tussen natuur en economie; Een inventarisatie van provinciale invullingen van de ambitie ‘natuur en economie’ uit het Natuurpact. WOt-rapport 154

Walvoort D.J.J., P. Gerritsen, M. Knotters (2023).
Kartering grondwaterspiegeldiepte in Flevoland; Actualisatie van een deel van
het grondwaterspiegeldieptemodel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO)
. WOt-rapport 153

Kuindersma, W., J. van den Berg, F.G. Boonstra, D.A. Kamphorst (2023).
De weerbarstigheid van beleidsintegratie in de veenweiden; Het gebied Aldeboarn-De Deelen.
WOt-rapport 152

Brouwer, F., F.B.T. Assinck, T.T.L. Harkema, C. Teuling en D.J.J. Walvoort (2023). Actualisatie van de bodemkaart in de gemeente Vijfheerenlanden; Herkartering van de verbreiding van veen. WOt-rapport 151

Walther, C.M., D. Stomph en R.I. van Dam (2023). Sociale impact van de landbouwtransitie. WOt-rapport 150