WOt-rapporten

WOt-rapporten

2022

Kistenkas, F.H. en D.A. Kamphorst (2022). Value capturing in het landelijk gebied. Een verkenning van mogelijkheden en toepassing in vier praktijkvoorbeelden van zonne- en windenergie. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. WOt-rapport 148

Berkhout, P. en S. Galema (2022). Duurzaam verdienen. Analyse verdienvermogen verduurzamingsmodellen landbouw. WOt-rapport 147

Kuindersma, W., D.A. Kamphorst, C. Walther, E. de Wit-De Vries, T.A. de Boer, M. Visscher (2022). Duurzame landbouw in gebiedsprocessen. Barrières en oplossingsrichtingen in Engbertsdijksvenen, Ronde Hoep en Schiermonnikoog.WOt-rapport 149

Michels, R., M.J. Voskuilen, W.H.G.J. Hennen & P.C. Roebeling (2022). Actualisatie normkosten natuur ten behoeve van kostenberekeningen. WOt-rapport 146. WOt-rapport 146

Gerritsen, A.L., H.J. Agricola, C. Aalbers, E. Gies (2022). Ruimtelijk-economische dynamiek van de landbouw; Rapport 2: Casestudies naar ontwikkelpaden, beïnvloedende factoren, effecten op natuur en aanknopingspunten voor beleid. WOt-rapport 145

Kamphorst, D.A. en J.L.M. Donders (2022). Natuur-en-zorgcombinaties: barrières, kansen en opschaling; Een verkenning van institutionele barrières, kansen en opschalingsmogelijkheden voor natuurinclusieve innovaties in de zorg.
WOt-rapport 144

Salverda, I.E. & M. Pleijte (2022). Verkenning van het provinciale beleid voor overgangszones die grenzen aan natuur; Leren over governance-uitdagingen voor een integrale gebiedsaanpak. WOt-rapport 143

Schelhaas, M.J., S. Teeuwen, J. Oldenburger, G. Beerkens, G. Velema, J. Kremers, B. Lerink, M.J. Paulo, H. Schoonderwoerd, W. Daamen, F. Dolstra, M. Lusink, K. van Tongeren, T. Scholten, l. Pruijsten, F. Voncken, A.P.P.M. Clerkx (2022). Zevende Nederlandse Bosinventarisatie; Methoden en resultaten. WOt-rapport 142

Vries, S. de., D.A. Kamphorst, F. Langers (2022). Beleidsdenken over stedelijk groen en gezondheid; En de mate waarin dit zich laat onderbouwen vanuit het onderzoek. WOt-rapport 141

Hennekens, S.M., J. Holtland, N.M. van Rooijen, G.W.W. Wamelink & W.A. Ozinga (2022). Planten als indicatoren voor pH en GVG; Een vergelijking van het ITERATIO- en Wamelink-indicatorsysteem voor pH en GVG. WOt-rapport 140

Bouwma, I.M., J.G. Nuesink, M.C. van Riel, J.A. Veraart, J.L.M. Donders, R.M.A. Wegman, R. Pouwels (2022). De samenhang tussen de Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijn; Een landelijke analyse en een verdiepende studie in zes deelgebieden. WOt-rapport 139

Boer, T.A. de en F. Langers (2022). Maatschappelijk draagvlak voor natuur in 2021 en trends in het draagvlak. WOt-rapport 138

Mattijssen, T.J.M., M. Visscher, W. Ganzevoort, M. Pleijte (2022). Monitoring van burger-betrokkenheid bij natuur; Citizen science en doelgroep-panels. WOt-rapport 137

Breman B.C., W. Nieuwenhuizen, G.H.P. Dirkx, R. Pouwels, B. de Knegt, E. de Wit, H.D. Roelofsen, A. van Hinsberg, P.M. van Egmond, G.J. Maas (2022). Natuurverkenning 2050 – Scenario Natuurinclusief. WOt-rapport 136