WOt-rapporten 2008

Bouwma, I.M., D.A. Kamphorst, R. Beunen & R.C. van Apeldoorn (2008). Natura 2000 Benchmark; A comparative analysis of the discussion on Natura 2000 management issues, WOt-rapport 90

Hoogland, T., G.B.M. Heuvelink & M. Knotters (2008). De seizoensfluctuatie van de grondwaterstand in natuurgebieden vanaf 1985 in kaart gebracht, WOt-rapport 89

Padt, F.J.G., F.G. Boonstra & M.A. Reudink (2008). De betekenis van duurzaamheid in gebiedsgericht beleid, WOt-rapport 88

Langers, F. & J. Vreke (2008). De recreatieve betekenis van de Ecologische Hoofdstructuur. Bijdrage van de EHS aan recreatief gebruik, beleving en identiteit, WOt-rapport 87

Hoogeveen, M.W. & H.H. Luesink (2008). Synthese monitoring mestmarkt 2008, WOt-rapport 86

Schröder, J.J., J.C. van Middelkoop, W. van Dijk & G.L. Velthof (2008). Quick scan Stikstofwerking van dierlijke mest. Actualisering van kennis en de mogelijke gevolgen van aangepaste forfaits, WOt-rapport 85

Slangen, L.H.G., R.A. Jongeneel, N.B.P. Polman, J.A. Guldemond, E.M. Hees & E.A.P. van Well (2008). Economische en ecologische effectiviteit van gebiedscontracten, WOt-rapport 84

Verburg, R.W., H. Leneman, K.H.M. van Bommel & J. van Dijk (2008). Helpt boeren de Nationale Landschappen? Een empirische analyse van de landbouw en haar effecten op kernkwaliteiten, WOt-rapport 83

Meesters, H.W.G., R. ter Hofstede, C.M. Deerenberg, J.A.M. Craeijmeersch, I.G. de Mesel, S.M.J.M. Brasseur, P.J.H. Reijnders & R. Witbaard (2008). Indicator system for biodiversity in Dutch marine waters; II Ecoprofiles of indicator species for Wadden Sea, North Sea and Delta area, WOt-rapport 82

Densen, W.L.T. van & M.J. van Overzee (2008). Vijftig jaar visserij en beheer op de Noordzee, WOt-rapport 81

Schrijver, R.A.M., D.P. Rudrum & T.J. de Koeijer (2008). Economische inpasbaarheid van natuurbeheer bij graasdierbedrijven, WOt-rapport 80

Aarts, B.G.W., L. van den Bremer, E.A.J. van Winden & T.K.G. Zoetebier (2008). Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels, WOt-rapport 79

Bommel, S. van, E. Turnhout, M.N.C. Aarts & F.G. Boonstra (2008). Policy makers are from Saturn, … Citizens are from Uranus…; Involving citizens in environmental governance in the Drentsche Aa area, WOt-rapport 78

Breeman, G.E. & A. Timmermans (2008). Politiek van de aandacht voor milieubeleid; Een onderzoek naar maatschappelijke dynamiek, politieke agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse Milieubeleid, WOt-rapport 77

Korevaar, H., W.J.H. Meulenkamp, H.J. Agricola, R.H.E.M. Geerts, B.F. Schaap & J.W.H. van der Kolk (2008). Kwaliteit van het landelijk gebied in drie Nationale Landschappen, WOt-rapport 76

Wulp, N.Y. van der (2008). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006; Nulmeting Landschap naar Gebieden, WOt-rapport 75

Boer, S. de, W. Kuindersma, M.W. van der Zouwen & J.P.M. van Tatenhove (2008). De Ecologische Hoofdstructuur als gebiedsopgave. Bestuurlijk vermogen, dynamiek en diversiteit in het natuurbeleid, WOt-rapport 74

Koeijer, T.J. de, K.H.M. van Bommel, J. Clement, R.A. Groeneveld, J.J. de Jong, K. Oltmer, M.J.S.M. Reijnen & M.N. van Wijk (2008). Kosteneffectiviteit terrestrische Ecologische Hoofdstructuur; Een eerste verkenning van mogelijke toepassingen, WOt-rapport 73

Hoogeveen, M.W., H.H. Luesink & J.N. Bosma (2008). Synthese monitoring mestmarkt 2007, WOt-rapport 72

Bakker, H.C.M., J.C. Dagevos & G. Spaargaren (2008). Duurzaam consumeren; Maatschappelijke context en mogelijkheden voor beleid, WOt-rapport 71

Kamphorst, D.A., M. Pleijte, F.H. Kistenkas & P.H. Kersten (2008). Nieuwe Wet ruimtelijke ordening: nieuwe bestuurscultuur? Voorgenomen provinciale inzet van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor het landelijk gebied, WOt-rapport 69

Klijn, J.A., m.m.v. M.A. Slingerland & R. Rabbinge (2008). Onder de groene zoden: verdwijnt de landbouw uit Nederland en Europa? Feiten, cijfers, argumenten, verwachtingen, zoekrichtingen voor oplossingen, WOt-rapport 68

Slangen, L.H.G., N. B.P. Polman & R. A. Jongeneel (2008). Natuur en landschap van rijk naar provincie; delegatie door Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), WOt-rapport 67

Hoogeveen, M.W., H.H. Luesink & J.N. Bosma (2008). Synthese monitoring mestmarkt 2006, WOt-rapport 66

Overbeek, M.M.M., B.N. Somers & J. Vader (2008). Landschap en burgerparticipatie, WOt-rapport 65

Vries, S. de, T.A. de Boer, C.M. Goossen & N.Y. van der Wulp (2008). De beleving van grote wateren; de invloed van een aantal ‘man-made’ elementen onderzocht, WOt-rapport 64 + Bijlage

Groenestein, C.M., C. van Bruggen, P. Hoeksma, A.W. Jongbloed & G.L. Velthof (2008). Nadere beschouwing van stalbalansen en gasvormige stikstofverliezen uit de intensieve veehouderij, WOt-rapport 60

Bakel, P.J.T. van, H.Th.L. Massop, J.G. Kroes, J. Hoogewoud, R. Pastoors, & T. Kroon (2008). Actualisatie hydrologie voor STONE 2.3. Aanpassing randvoorwaarden en parameters, koppeling tussen NAGROM en SWAP, en plausibiliteitstoets, WOt-rapport 57

Nieuwenhuizen, W., M. Pleijte, R.P. Kranendonk & W.J. de Regt (2008). Ruimte voor bouwen in het buitengebied; de uitvoering van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de praktijk, WOt-rapport 32